РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ за длъжността „Социален работник“ в „Защитено жилище“, гр. Бургас, к/с „Меден Рудник“ бл. 62, за 2 работни места,

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 27 Февруари 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 9 Март 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЮ за длъжността „Социален работник“ в „Защитено жилище“, гр. Бургас, к/с „Меден Рудник“ бл. 62, за 2 работни места, в изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“, Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

В резултат на проведено интервю с кандидатите, Комисията извърши класиране както следва:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“:

Одобрени:

Име, презиме и фамилия

1.

Теодора Димитрова Бориславова

Неодобрени:

1.

Елица Николаева Димова

Неявили се:

1.

Добромира Тошева Ташева

С одобреният кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор.

За сключване на трудов договор е необходимо да се представят следните документи:

Карта за предварителен медицински преглед;

Документи, доказващи трудов стаж /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, образец УП-3 и др./ в оригинал;

Удостоверение за банкова сметка.

Посочените документи следва да се представят в срок до 17,00 часа на 02.03.2023 г. в сградата на Община Бургас, ул. „Шейново“ № 24 /Бивш Профсъюзен дом/, ет. 3, стая 14.

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас

Съгласувал:

Мая Казанджиева

Директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

Изготвил:

Адриана Христова

Началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 606 Последна промяна: 09:07:46, 27 февруари 2023