Съобщение 25.08.2014

Община Бургас уведомява всички заинтересовани

 ОБЩИНА БУРГАС

 

Във връзка с насрочените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители за Народно събрание, Община Бургас уведомява заинтересованите граждани:

 

I. Информация и справки по избирателните списъци по секции, съобразно постоянния адрес на гласоподавателите могат да се правят:

-          на безплатен телефон - 0800 191 88:

-          в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета № 1 и № 2.

-       на обявените със заповед на кмета места за поставяне на избирателните списъци;

-   на интернет страницата на Община Бургас www.burgas.bg   - раздел Парламентарни избори 05 октомври 2014 г. /  Избирателен списък;

- на интернет страницата на ГД ГРАО - http://www.grao.bg/elections/

 

IІ. Сроковете за подаване на формуляри на изборни книжа от граждани са, както следва:

 

1. До 14.09.2014 г. включително, избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, заявяват желанието си чрез заявление по образец (Приложение № 17-НС) в общинската администрация по постоянен адрес. В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер, постоянният или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес. Заявлението е в писмена форма подписано саморъчно и подадено чрез писмо, факс или електронна форма до Кмета на Община Бургас /кметство по постоянен адрес, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

 

2. До 20.09.2014 г. включително избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подават заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 14-НС).

 

3. До 20.09.2014 г. включително общинската администрация ще издава удостоверения за гласуване на друго място на служебно заетите лица в провеждането на избори за народни представители /кандидати за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК, както и  наблюдателите/, след подаване на заявление-декларация по образец (Приложение № 19-НС) .

 

4. До 27.09.2014 г. включително могат да се подават Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение № 10-НС).

 

5. За изключване от списъка на заличените лица се подава Заявление (Приложение № 12-НС).

 

6. До 29.09.2014 г. включително избирателите с трайни увреждания, които не са подали  заявление по образец (Приложение № 17-НС) в указания по-горе срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

 

7. До 03.10.2014 г. включително български граждани, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък по постоянен адрес могат да подадат Заявление за вписване в избирателния списък  по образец (Приложение № 11-НС) до общинска администрация.

 

8. До 03.10.2014 г. включително български граждани, които живеят извън РБългария, но са в страната в изборния ден, могат да гласуват по постоянния си адрес, след подаване на заявление-декларация по образец (Приложение № 13-НС) до общинска администрация за изключване от Списъка на заличените лица и вписване в избирателния списък.

 

 

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

-          в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26, на гишета № 1 и № 2 - отдел ГРАО:

-  всеки работен ден от 08.30  до 18.00 часа;

- за почивните дни: 13.09, 14.09, 20.09. и 27.09.2014 г.:  от 09.00 до 16.00 часа;  

- в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30  до 17.15 часа.

Заявленията по т. 1, т. 2, т. 5, т. 6 и т. 8 могат да се подават и на е-mail:  [email protected], както и на факс 056/ 84 02 01.

 

III. Справки за границите, обхвата и адресите на избирателните секции могат да се правят:

- в Центъра за административно обслужване на ул. "Александровска" № 26 - гишета № 1 и № 2;

- в дирекциите "Центрове за административни услуги";

- в кметствата и кметските наместничества в съставните селища на Община Бургас;

 

- на интернет страницата на Община Бургас, раздел Парламентарни избори 05 октомври 2014 г. / Заповеди на кмета.