Селско стопанство

Селско стопанство

Селско стопанство

Функцията на селското стопанство е една от структуроопределящите за региона. Дължи се на равнинния релеф, климата, плодородната земя, както и на традициите на населението. Климатичните и почвените условия както и традициите в селското стопанство определят специализирането на региона в производството на зърнени култури (жито и ечемик), слънчоглед, отглеждане на лозя овощарство. Съществува тенденция към намаляване на обработваемите площи, но е по-бавна от тази в страната В региона фермерството също е сравнително добре развито. Характеризира се с широка специализация и наличие на някои аграрни производства като отглеждане на аква култури, щрауси, зайци и др.
Областта има потенциал за развитие на селското стопанство поради изключително благоприятните фактори. Перспективите са свързани с два фактора:

  • пазара на селскостопанска продукция
  • намеренията на фермерите

След 2000 г. селскостопанското производство и структура все повече се влияят от ситуацията на пазара. Пазарната среда определя следната специализация:

  • производство на пресни зеленчуци, плодове, мляко, месо, яйца, колбаси, млечни произведения, вина
  • производство на продукти с повишена трайност годни за износ-колбаси, сирена, вина, брашно, консерви.