Схеми за разполагане на обекти по чл.56 от ЗУТ

С Решение № 23-14/31.01.17г. на Общински съвет Бургас са одобрени следните проекти:

1. Актуализирана план-схема на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр.Бургас, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение, като отразява съществуващ обект Е33 и позиции от Н1 до Н9 в план-схемата ;2. Актуализирана план - схема за разполагане на преместваеми обекти по…

Прочетете повече