Социална инфраструктура

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ…

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БУРГАС

Проект BG05M9OP001-2.056-0010-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. Основната цел на проекта е създаване на условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПОЧАСОВИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ГР. БУРГАС

Обща цел: Осигуряване на социална придобивка чрез обособяване и оборудване на детски кът за полагане на почасови грижи за децата на служители на общинска администрация и общинските предприятия на Община Бургас. Описание на проектните дейности: ♦ В рамките на проекта се изпълняват дейности, чрез които ще се осигури социална придобивка…

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ЗОНА „Д“…

ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ЗОНА „Д“ НА Ж. Р. “МЕДЕН РУДНИК “, УПИ VIII, КВ.151, ГР. БУРГАС

Обща цел: Разработване на качествено нов модел за социално включване, чрез  осигуряване на модерни и достъпни жилищни условия и интегриране на възможности за подкрепа и насърчаване на активността на хора в неравностойно положение на територията на Община Бургас. Специфични цели: ► Специфична цел 1: Осигуряване на  достъпни и отговарящи на…

ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР В ПАРТЕРЕН ЕТАЖ…

ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР В ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ В ЗОНА „Д“, Ж. Р. “МЕДЕН РУДНИК“, УПИ VIII, КВ.151, ГР. БУРГАС

Обща цел: Изграждане на съвременна социална инфраструктура в община Бургас, която да осигури благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да допринесе за развитието на мрежата от социални услуги в общината. Специфични цели: ► Специфична цел 1: Предоставяне на комплекс от социални услуги за лица…

РАЗВИТИЕ НА НОВИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР…

РАЗВИТИЕ НА НОВИ ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Основна цел: да се осигури качествена грижа за лицата с тежки увреждания чрез създаване на центрове за комплексна подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства. Специфични цели на проекта: ► Създаване на нови възможности за подкрепа и условия за социално включване на лицата с…

СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И…

СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО "ЗЕЛЕНИ АСИСТЕНТИ" В ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Основната цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и подкрепа за социално включване и професионална интеграция на уязвими групи от територията на Община Бургас чрез създаване на структура /социално предприятие/ в сферата на социалната икономика. Специфични цели: ► Социална и професионална интеграция на уязвими групи…

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 5…

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА 5 НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Обща цел: Основна цел на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Бургас за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи в подкрепа на тяхната деинституционализация. Специфични цели: ► Специфична цел 1: Създаване на нови възможности за подкрепа…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН…

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Проектът се реализира в подкрепа на процесът по деинституционализация, който от своя страна е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата от институциите (Домовете). Процесът на деинституционализация е прецедент…

СРЕБЪРЕН ГРАД-ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ…

СРЕБЪРЕН ГРАД-ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА РОЛЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВОТО (Silver city)

Проектът има за цел да допринесе за социално-икономическото развитие на градовете чрез създаване на по-добри условия за възрастните хора за техния активен живот в обществото, с акцент върху финансовите и институционални аспекти, социални услуги и качество на градските условия за живот и работна среда. Статус: Приключил Постигнати резултати: √ Изготвено…