ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В ЗОНА „Д“ НА Ж. Р. “МЕДЕН РУДНИК “, УПИ VIII, КВ.151, ГР. БУРГАС

Петък, 9 Април 2021
Публикувано от: Камер Ахмедов
Социални жилища.jpg

Обща цел: Разработване на качествено нов модел за социално включване, чрез  осигуряване на модерни и достъпни жилищни условия и интегриране на възможности за подкрепа и насърчаване на активността на хора в неравностойно положение на територията на Община Бургас.

Специфични цели:
► Специфична цел 1: Осигуряване на  достъпни и отговарящи на общоприетите стандарти жилищни условия за настаняване на лица и семейства в неравностойно положение на територията на Община Бургас  чрез изграждане на жилищна сграда за социални жилища;
► Специфична цел 2: Осигуряване на равен достъп до здравни, образователни и социални услуги и достъп до пазара на труда на лица в неравностойно  и уязвимо положение в подкрепа на социалното включване;
► Специфична цел 3: Създаване на условия за „социално смесване“ за хора в неравностойно и уязвимо положение.

Основни дейности:
♦ Организация и управление на проекта;
♦ Изграждане на многофамилни жилищни сгради – социални жилища в ПИ с идентификатор 07079.671.334 по КК на гр. Бургас, в УПИ VIII, кв.151 по плана на зона „Д“, ж.к. „Меден рудник“;
♦ Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;
♦ Изпълнение на строителен надзор на обекта и въвеждане в експлоатация;
♦ Информация и публичност на проекта;
♦ Независим одит.

Статус: изпълнява се (05.05.2020г.-05.11.2022г.)

Бюджет на проекта:  4 610 395.69 лв., от които БФП 3 945 311.80 лв. и СП 665 083.90 лв.

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0011-C01

Продължителност: 30 месеца

Финансиране: Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1333 Последна промяна: 11:38:43, 09 април 2021