ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БУРГАС

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 16 Февруари 2022
Публикувано от: Камер Ахмедов
ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА БУРГАС

Проект BG05M9OP001-2.056-0010-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Основната цел на проекта е създаване на условия и предпоставки за инвестиране в комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на социално-икономическата интеграция на представителите от целевата група, за борба с бедността и социалното изключване.

Специфични цели: 
► Осигуряване на условия за професионална реализация на 6 лица от уязвими групи и подкрепа за заетост на неактивни и/или безработни лица; 
► Повишаване на мотивацията и уменията за търсене на работа чрез провеждане на мотивационно обучение за 192 от целевата група;
► Повишаване броя на образователно интегрираните деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми чрез подобряване на образователната среда в 3 училища и 1 детска градина в гр. Бургас;
► Повишаване на здравната култура чрез провеждане на здравни консултации и кампании за подкрепа на лицата и семейства от уязвимите групи;
► Създаване на нови възможности за подкрепа и условия за социално включване на лицата с увреждания, включително лица с увреждания и техните семейства чрез предоставяне на интегрирани междусекторни услуги, съгласно специфичните потребности на лицата.

Дейности изпълнявани по ОП“РЧР“:
♦ Предвижда се изпълнение на дейности, свързани с посредничество за намиране на работа;
♦ Професионално информиране и консултиране и психологическо подпомагане на лицата от целевата група при избора за кариерно развитие и подходящо обучение, вкл. обучаващи институции;
♦ Мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
♦ Обучения по ключови компетентности (Обучение по чужди езици“ и „Дигитална компетентност“);
♦ Включване в заетост на безработни лица  от целевата група  за период до 12 месеца.

Партньор по проекта–Сдружение „Равновесие“–гр. Бургас.
Асоциирани партньори по проекта са: Агенция по заетостта чрез ДБТ-гр. Бургас; Агенция социално подпомагане чрез Дирекция „Социално подпомагане“; Регионална здравна инспекция гр. Бургас.

Дейности изпълнявани по ОП“НОИР“:
♦ Дейностите са насочени към допълнително обучение по български език за ученици, за които не е майчин;
♦ Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила; подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила. Важна част от проекта е и работа с родителите.

Партньори: 
• Основно училище „Найден Геров“ гр. Бургас
• Средно училище „Петко Росен“ – гр. Бургас
• Основно училище „Христо Ботев“ гр. Бургас
• Детска градина „Делфин“ – гр. Бургас
• Асоцииран партньор по проекта е Министерство на образованието и науката чрез РУО гр. Бургас.

Статус: изпълнява се (02.01.2022-30.06.2023г.)

Бюджет на проекта: 616 168.74лв., от които:
 - за дейности финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014  -2020г. в размер на 301 128.99лв.;
 - за дейности финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“2014 -2020г. в размер на 315 039.75 лв.

ДБФП № BG05M9OP001-2.056-0010-C01
Финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020, процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 400 Последна промяна: 10:08:50, 16 февруари 2022