Социална инфраструктура

ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В…

ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА В РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС, ЧРЕЗ РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ОТ РЕЗИДЕНТЕН ТИП "ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП

Целта на настоящия проект е да подпомогне процеса на деинституционализация и реинтеграция на деца лишени от родителски грижи в Община Бургас, чрез: ► Разширяване обхвата и многообразието на социалните услуги в общността, предоставяни на територията на Община Бургас чрез разкриване на социална услуга от резидентен тип "Център за настаняване от…