СПИСЪК на допуснати и недопуснати кандидати по документи в „Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на територията на община Бургас" за длъжността: Директор

Петък, 12 Март 2021
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

ОБЩИНА БУРГАС

СПИСЪК

на допуснати и недопуснати кандидати по документи в Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" за длъжността: Директор – 1 работно място. В изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-002-С01 "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас", Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. Въз основа на разглеждане на документи и преценка, комисия, определена със заповед №7/04.01.2021г. на Кмета на Община Бургас, реши:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ допуска до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия

 

Разпределение по часове

  1.  

Тони Неделчева Костова

15.30 ч.

  1.  

Галина Николова Георгиева

15.40 ч.

  1.  

Десислава Стоянова Тенева

 

15.50 ч.

 

Недопуснати кандидати: Няма

Допуснатите кандидати да се явят на интервю на 15.03.2021г. в посоченият час, в сградата на Община Бургас, приемна в подлез „Опера“, с адрес гр. Бургас, бул. „Христо Ботев“.

Председател на конкурсната комисия: /п/

Йорданка Ананиева

Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ при Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 883 Последна промяна: 14:00:08, 12 март 2021