Център за работа с деца на улицата - ул. „Сан Стефано” №32

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Център за работа с деца на улицата - ул. „Сан Стефано” №32

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” №32;
Телефон: 056/831336;
GSM 0879656630;
Електронна поща: [email protected];
Фейсбук страница: Dcrdu Burgas

Център за работа с деца на улицата е социална услуга в общността. Има за цел да подпомогне социалната интеграция и адаптацията на децата на улицата, да подкрепя и подпомага семействата в грижите за децата им, да повиши капацитета на семейството, да развие родителските умения и по този начин да се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, да осигурява условия за равен достъп на всяко дете в риск до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Предоставяните услуги осигуряват на децата в риск възможността да растат в семейна среда и са безплатни за жителите на община Бургас.

Основна целева група на ЦРДУ са деца в риск, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на адекватна родителска или заместваща я грижа и контрол. Това са предимно деца, които поддържат връзки със семействата си, но прекарват деня на улицата и са въвлечени в различни тежки форми на труд – занимават се с просия, понякога проституират и др. Специфично за Бургас е увеличаването на броя на децата на улицата през летния, активен туристически сезон поради притока на деца от различни краища на страната.

Услугите в ЦРДУ се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години, след насочването им от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”- Бургас. С оглед постигане на възможно най-оптимални резултати при посрещане на потребностите на децата на улицата, част от услугите се насочват към техните родители и семейства.

Децата на улицата са една от най-уязвимите групи на деца в риск. Тези деца изпадат в състояние на безнадзорност, поради липса на контрол и наличие на родителска безотговорност. Повечето от децата от тази рискова група произхождат от семейства, чието материално състояние е под социалния минимум. Поради незрялост и незащитеност, за всички деца от тази целева група съществува потенциален риск от недохранване, трудова експлоатация, физическо и сексуално насилие, злоупотреба с упойващи вещества, въвличане в престъпна дейност.

 Децата, които живеят и работят на улицата са онази група деца в риск, за която предоставянето на социални услуги е най-трудно осъществимо. Причините за това се крият в самия произход на това явление, които в повечето случаи са икономически, но често са обособени и от културните особености на общността, в която децата израстват.

Всички дейности по реализирането на комплекса от услуги в Център за работа с деца на улицата се осъществяват в сътрудничество с Отдел „Закрила на детето” и по направление и/или заповед, издадени от Директора на Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Бургас.

Комплексната причинна обусловеност на явлението „деца на улицата” изисква и комплексен подход за неговото решаване. Това налага интервенционните програми, целящи подобряване на благосъстоянието на тази група деца, да бъдат широко обхватни и да работят на различни нива, за да бъдат ефективни. В ЦРДУ се осигуряват почасови грижи, посрещане на основните нужди на децата и други услуги за социалната им интеграция.

Дейности за социална интеграция

  • Посрещане на базисни нужди, като безопасен подслон през деня, храна на обяд, ежедневни хигиенни грижи, дрехи и обувки.
  • Профилактика и посредничество за ползване на медицински услуги: мотивиране, съдействие и придружаване на родителите и децата за провеждане на профилактични и специализирани медицински прегледи, зъболечение, формиране на навици за поддържане на лична хигиена и здравословен живот, провеждане на образователни курсове за изграждане на здравна и полова култура, превенция на употребата на наркотици, образователен курс за последиците от дишане на бронз и лепило. Посредничество при избиране и записване на личен лекар. Посредничество на децата и родителите за преглед при специалист и прием в болнично заведение за хоспитацлизация. Мотивиране на родителите за поставяне на имунизации на децата. Придружаване на детето и родителя за осъществяване на регулярни изследвания на кръв за заболявания предавани по полов и кръвен път, придружаване до болници и диспансери и др.
  • Индивидуална социална работа и работа на терен. Социалното консултиране се осъществява предимно в общността, в която живеят деца, потребители на услугата. Работата е изнесена в центъра на града и в кварталите „Победа” и „Горно Езерово”, където живее предимно ромско население, и е насочена към изграждане на система от норми за живот в обществото, на общоприети правила на междуличностно общуване, на мотивация за поддържане на просоциално поведение.
  • Социално и психологическо консултиране на детето: индивидуална работа с децата по повод на отношенията с родителите и останалите членове на семейството, ефективна комуникация с връстници и значими възрастни, мотивация за учене и включване в училищния живот, формиране на ценностна система и приемливи модели на поведение.
  • Социална работа със семейството: консултиране на семействата за социално приемливи модели на родителстване, повишаване и развиване на родителския капацитет, справяне със специфични проблеми и рискови фактори като бедност, сериозни заболявания, трайна безработица, финансово съветване като предоставяне на информация и посредничество за получаване на социална помощ, помощ при планиране на бюджета. Подкрепа в домашни условия. Придружаване и съдействие на родителите и децата за изваждане на документи за самоличност, подаване на документи за записване и поддържане на регистрация в Дирекция „Бюро по труда”, подаване на документи до Дирекция „Социално подпомагане” и др. Посредничество и застъпничество пред Инвестбанк, Частни съдия изпълнители, Национална агенция по приходите, ОП „Общински имоти“ и др. Предоставяне на консултации и информация в сферата на репродуктивното здраве, съвременни контрацептивни методи, семейно планиране, мотивиране на майките за поставяне на вътрематочна спирала.
  • Образователни и ограмотяващи занимания: провеждане на интервюта с децата с цел определяне степента на владеене на български език и осъществяване на оценка за нивото на грамотност и нуждата от образование, развиване на нагласи и мотивация за учене, провеждане на индивидуални и групови занимания за преодоляване на изоставането в образователно ниво.
  • Мотивация и посредничество за включване в образователната система. Голяма част от децата на улицата са отпаднали от образователната система. Важна част от усилията за тяхната социална реинтеграция е работата по мотивирането на самите деца и техните родители, за това децата да посещават училище редовно. Поддържане на непрекъсната обратна връзка с учителите на децата и директорите на ОУ „Христо Ботев” в кв. Победа и ОУ „Васил Левски” в кв. „Горно Езерово”- Бургас.
  • Пълноценно прекарване на свободното време: Създадени са клубове по интереси. В Клуб „Уча се...” се цели усвояване на социални (жизнени) умения, като умения за приготвяне на храна, грижа за облекло и външен вид, усвояване на трудови навици, любов към природата, като участват в отглеждането на зеленчуци в двора на ЦРДУ. В Клуб „Играя и се състезавам” се цели развиване на личностни, социално значими качества: смелост, инициативност, находчивост, самообладание, самостоятелност, самоувереност, адаптивност, самооценка, усвояване на базови принципи в положителната комуникация: „ти печелиш, аз печеля”, „честна игра”, „равен старт, равни условия”. В Клуб „Геймър...и още нещо” имат възможност да усвояват съвременните технологии. Децата развиват своите умения за изобразителна дейност, апликации, моделиране с глина, работа с природни материали в сформирания Клуб „Млад творец”. В клуб “Искам да танцувам” усвояват различни стилове танци, но най-любимите са ромските. С желание участват в подготовката и провеждането на празници, екскурзии, барбекю,  пикници сред природата, посещение на Конна база „Кан Крум“, ZOO Burgas в м. с. Черно Море, Лунапарк, Държавен куклен театър Бургас, кино “Синема сити”, тържества организирани от доброволците на Български младежки червен кръст- Бургас и др.

Осъществяваните дейности и включването на децата в групов процес при различни занимания в ЦРДУ спомага за привличане на тяхното внимание, усвояване и спазване на правила, и като резултат – откъсването на децата от уличния начин на живот и приобщаването им към нормите на обществото.

Мобилна работа на улицата

Успоредно с програмата за социална интеграция на деца на улицата се развива и програма за мобилна работа на улицата. В програмата за мобилна работа с деца на улицата екипът се среща с децата поне три пъти в седмицата, в естествената им среда. За тази цел местата, където се събират децата, са картографирани и социалните работници ги посещават по график всяка седмица. Свършената работа се описва в протоколи от улични обходи, които се предават на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Бургас. Изпращат се уведомителни писма за извършените обходи и до Първо и Четвърто РУ ”Полиция” на Областна дирекция на МВР- Бургас. До Първо РУП на ОД на МВР- Бургас, защото просят и живеят на територията му и до Четвърто РУП на ОД на МВР- Бургас, защото живеят на територията му.

Работа за повишаване на обществената чувствителност към децата на улицата

Разпространяват се брошури, които са преведени на английски, руски и немски език. При изяви в местните медии управителя на ЦРДУ приканва обществеността да промени нагласите си спрямо децата на улицата и просията. Отправя се призив към обществеността с цел формиране нагласа за нетърпимост у гражданите и гостите на града към майките, които използват децата си като инструмент за просия. Веднъж годишно се осъществява Ден на отворените врати, когато всички желаещи могат пряко да се запознаят с потребителите и дейностите в ЦРДУ.

Адрес на предоставяне на социалната услуга

гр. Бургас, ул. „Сан Стефано” №32;
Телефон: 056/831336;
GSM 0879656630;
Електронна поща: [email protected];
Фейсбук страница: Dcrdu Burgas

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1645 Последна промяна: 13:55:57, 26 февруари 2021