26. Домашен социален патронаж

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
26. Домашен социален патронаж

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ БУРГАС
Адрес: гр.Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20, тел.: 056/ 813 463
e-mail: [email protected]
S: www.domashenpatronaj.com 
Валентина Станкова – Управител, тел. 0879 / 65 66 60

Домашен социален патронаж Бургас е комплекс от социални услуги, предоставяне по домовете на възрастни хора и лица с увреждания.

Социалната услуга работи в пет направления:

Направление 1: Доставяне на топла и диетична храна, съобразена с изискванията за рационално хранене

За контакти: гр.Бургас, ул.“Иван Богоров“ №20 , тел. 056/813463, 056/813464  [email protected], Приготвяне и доставяне на топла и диетична храна | Домашен социален патронаж Бургас (domashenpatronaj.com)

Услугата е платена за потребителите!

Право на тази услуга имат:
-    Лица в пенсионна възраст над 60-години;
-    Лица с експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/ с над 51 % намалена трудоспособност;


Необходими документи за ползване на услугата:
1.    Заявление-Декларация /по образец/ 
2.    Документ за самоличност /за справка/
3.    Медицинска характеристика от личен лекар /по образец/ 
4.    Документ за собственост /за справка/
5.    Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК
6.    Копие от удостоверение за участие в Отечествената война

Месечната такса за ползване на услугата се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.
Лица-ветерани от войните заплащат 30 % от личната пенсия, но не повече от реалната издръжка. След предварително уточнение на сумата на тел. 056/83 20 67-каса или в сайта на ДСП
Дължими суми | Домашен социален патронаж Бургас (domashenpatronaj.com), месечната такса може да бъде платена и по банкова сметка:
IBAN: BG 75 SOMB 9130 3124 0750 00 BIC: SOMB9130
ОБЩИНСКА БАНКА


Направление 2: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

За контакти: гр.Бургас, ул. "Странджа" №15-19,
тел. 056/700902, 0887/087902, [email protected],  
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания | Домашен социален патронаж Бургас (domashenpatronaj.com)

Услугата е безплатна за потребителите и включва:
1.    Санитарно обслужване от домашен санитар-помощ в обслужването /хранене, обличане, къпане/, поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от ползвателя, закупуване на лекарства и хранителни продукти, придружаване до лечебни заведения и лаборатории;
2.    Медицинско обслужване от медицинска сестра-измерване на артериално налягане, температура, измерване на кръвна захар, следене на правилното приемане на медикаменти, консултация при нужда с личния лекар на потребителя, превръзки, манипулации по лекарско назначение;
3.    Медицинска рехабилитация-провежда се от рехабилитатор за подобряване на физическата активност при установен конкретен медицински проблем и направление от лекар за провеждане на рехабилитация;
4.    Психологическо консултиране-помощ и подкрепа в тежки житейски ситуации, в състояние на самота и депресия, при тревожности от различен характер;
5.    Социално консултиране-анализ и оценка на нуждите на потребителя;
6.    Мобилен медицински лаборант за вземане на кръв и секрети за изследване в дома на потребителя.
7.    Обща поддръжка в домовете на потребителите, които нямат помощ и подкрепа на близки и роднини- леки ремонти, смяна на крушка, брава, контакти и т.н.
8.    Преглед от лекар за проследяване на хронични заболявания;

 Право на тези услуги имат:
-    Лица над 65-годишна възраст;
-    Лица с увреждания и намалена трудоспособност.

Необходими документи за ползване на услугата:
1. Заявление-Декларация /по образец/
2. Документ за самоличност /за справка/
3. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК

Направление 3: Патронажна грижа за доставка на храни и лекарства, заплащане на битови сметки с финансови средства на потребителя, заявяване и получаване на неотложни административни услуги

За контакти и информация: гр.Бургас, ул.“Иван Богоров“ 20, тел. 0884/469 130, 0885/985 693, 0883/252661, Асистенция за доставка на храни и лекарства, заплащане на битови сметки с финансови средства на потребителя | Домашен социален патронаж Бургас (domashenpatronaj.com)

Услугата е безплатна за потребителите и включва:
-    Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, с финансови средства на потребителя и от магазини в близост до местоживеенето му; 
-    Доставка на лекарства с финансови средства на потребителя;
-    Заплащане на битови сметки с финансови средства на потребителя;
-    Заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Право на тези услуги имат:
Възрастни хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване;
•    Хора с увреждания;
•    Възрастни в риск. "Възрастен в риск" е лице, което е:
-    в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
-    в случай, че лицето или член от семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
-    самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Необходими документи за ползване на услугата:
1. Заявление-Декларация /по образец/ 
2. Документ за самоличност /за справка/

Направление 4: Асистентска подкрепа

За контакти и информация: гр.Бургас, ул.Иван Богоров Nо 20, тел.056/86-23-32, [email protected],
 Асистентска подкрепа | Домашен социален патронаж Бургас (domashenpatronaj.com)

Услугата е безплатна за потребителите!

Асистентската подкрепа е социална услуга, която се предоставя в зависимост от нуждите на лицата, като не се ограничава само до тяхната домашна среда. Услугата е ежедневна, почасова, като времетраенето се определя от личните нужди на потребителя. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите и се предоставя от лице, назначено на длъжност "Социален асистент".

Право на тази услуга имат:
лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност
деца с трайни увреждания с определена чужда помощ пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ

Необходими документи за ползване на услугата:
Заявление-Декларация /по образец/ 
Документ за самоличност /за справка/
Медицински документи /ЕР на ТЕЛК, ЛКК, медицински епикризи и др. /копие/ 

Направление 5: Топъл обяд

За контакти и информация: гр.Бургас, ул.Иван Богоров Nо 20, тел. 0879 656 612, [email protected],
Топъл обяд | Домашен социален патронаж Бургас (domashenpatronaj.com)

Услугата е безплатна за потребителите!

Домашен социален патронаж Община приема заявления за включване в проект „Топъл обяд“ на територията на Община Бургас. Проектът се финансира от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс.

Допустимите целеви групи определени съгласно Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по процедурата за кандидатстване са:
1.    лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2.    лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
3.    лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4.    лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5.    скитащи и бездомни лица.

Необходими документи за ползване на услугата:
•    Заявление-Декларация /по образец/ 
•    Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация 
 

Файлове:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДСП.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ 1 Заявление-Декларация.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ 1 Договор.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ 1 Медицинска характеристика.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ 2 Заявление-декларация.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ 3 Заявление-Декларация.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ 4 Заявление-декларация.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ 5 Заявление-декларация.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ 5 Приложение 6-декларция.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 11055 Последна промяна: 11:38:15, 29 май 2023