Център за настаняване от семеен тип "Ронкали" - кв.Ветрен

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Център за настаняване от семеен тип

Детски център "Ронкали", гр. Бургас е изграден през 1994 г.
Адрес: Бургас, ул."Ал. Батенберг" №1
тел: 84-62-40

Центъра приема и се грижи за 15 безнадзорни деца от улицата, сираци и деца от семейства в неравностойно социално положение.
Институцията работи денонощно и осигурява, близки до семейните условия за живот на децата - уютен дом, храна, облекло, битово обслужване, адаптационни и рехабилитационни индивидуални и групови програми, възпитание, психологическа подкрепа, занимания по интереси, възможности за образование. В Центъра се работи и със семействата и близките на децата за възстановяване и поддържане на семейните отношения, с оглед постигане на евентуално връщане на детето в семейна среда.
Целевата група, за която е предназначена услугата са деца в риск в общността на община Бургас на възраст от 4 до 16 години, а ако продължават да учат до 18 години. Това са деца без родители или ако имат семейства и близки, то те не полагат необходимите грижи за израстването им като социално зрели граждани, поради причини от различно социално-икономическо естество.
Този нов вид социална услуга цели децата да бъдат отглеждани в обстановка, близка до тази на едно добро, сплотено семейство с индивидуална грижа за всеки член на семейството, да се възпитават на труд и отговорност, на съпричастност и взаимопомощ, на обич и грижа към ближния.
Дейностите, които доставчикът на социалната услуга предоставя покриват утвърдените стандарти за работа с деца в общността и включват :
- осигуряване на основни жизнени потребности - уютен бит в добре обзаведени стаи с две и три легла, гардеробчета и бюра за самостоятелна работа, достатъчно санитарни възли с бани (душове и вани), локално парно отопление на нафта и електричество, постоянно течаща гореща вода, различни помощни помещения за пране, гладене и поддържане на горните дрехи и спалното бельо. Осигурени са голяма дневна - занималня, компютърна зала с библиотека, зала за физикална рехабилитация, отделна работилница за трудотерапия и спортна площадка.
- грижи за здравето - осигурени са с договори личен лекар и стоматолог, специализирана консултативна и болнична помощ, условия за възстановяване и рехабилитация, в т.ч. на място в Центъра.
- психологична подкрепа - наред с щатните възпитатели и социалния работник, с децата ще работи и психолог
- образование - за децата се осигурява достъп и се следи за редовната посещаемост на подходящи детски заведения за предучилищно възпитание и на основни и средни училища за общообразователна, професионална или специална подготовка; оказва се професионална подкрепа в образователния процес за подготовка на учебния материал, за разкриване и насърчаване на специфични интереси и потребности, както и с оглед превенция на изоставането и отпадането от образователни институции;
- усвояване на жизнени умения за самостоятелен и независим живот - осигурява се усвояване на хигиенни навици, усвояване на различни домакински дейности ( подготовка на продукти и готвене, подреждане на маса, сервиране и отсервиране, измиване на посуда, почистване и поддържане на личните помещения, шев и кройка, ръчно и автоматично пране, гладене, водене на бюджет на домакинство и пр.) , т.е. различни дейности за придобиване на умения за водене на независим живот;
- отдих и оползотворяване на свободното време - за децата се осигурява пълноценен отдих и развлечения през почивните от училище дни и лагери, курорти и пътувания по исторически, религиозни, културни и др. обекти по време на ваканциите. Насърчава се участието в извънучебни занимания, в лични и обществени мероприятия и инициативи, в спортни и културни дейности по избор на детето и според неговия интерес, осигурява се достъп до спортни площадки и стадиони, културни институции - музеи, театри, кина, концертни зали, цирк и пр.;
- работа с родители и семейства - създават се всички условия за осигуряване на възможности за възстановяване и поддържане на връзки със семейството, както и създаване на нови връзки с интересуващи се от детето лица, в търсене и защита на най-добрия интерес за детето;
- работа с общността, други институции и организации - провеждат се дейности за интегриране на Центъра и децата в него в живота на местната общност и създаване на добри партньорства, като за целта се привличат медии, други неправителствени и обществени организации, издават се справочни материали, търси се възможност за представяне на талантливите деца в общността и пр.;
- защита на децата от злоупотреба и насилие - разработват се и се реализират политики, програми, мерки, процедури за превенция на насилие и справяне със случаи на злоупотреба и насилие над децата, между децата и между децата и персонала.
За всяко дете се разработва и прилага индивидуален рехабилитационно-интеграционен план за грижи, според социалната оценка и очертаният план за действие, представен от социалните служби за закрила на детето при приемането му в Центъра. Плановете за грижи периодично се оценяват, коригират и осъвременяват. Разработва се и специален план за извеждане от Центъра и встъпване в самостоятелен независим живот.
Провежданите дейности в Центъра включват здравни, образователни и социално-интеграционни грижи с оглед постигане на добро здраве, оптимално високо образование, стабилна професионална подготовка, целево използване на свободното време за интелектуално израстване, възстановяване и поддържане на семейни връзки, поставяне на добри основи за съзнателен и отговорен живот в общността

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3093 Последна промяна: 09:49:04, 08 декември 2021