Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 3 - ж.к."Лазур"

Размер на шрифта: A A A Назад
Вторник, 7 Декември 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 3 - ж.к.

I.КООРДИНАТИ

Адрес:         
гр.Бургас, к-с,,Лазур’’, ул,,Места’’, бл.169
Контакти:
Тел: 0879656609
Eлектронна поща: [email protected]

II.ПРЕДМЕТ НА УСЛУГАТА

Услугата е разкрита със Заповед № РДО1-736 от 24.04.2015 на изпълнителния директор на АСП.

ЦНСТДМУ 3 е социална услуга от резидентен тип,която се предлага в общността, чиято цел е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата/младежите,чрез индивидуална грижа и подкрепа,в условия близки до семейната среда,осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

III. РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

1.Инфраструктура и сграден фонд-сградата се намира в ЦГЧ, в близост до училище,три болници и автобусни спирки,като архитектурното устройство на сградата отговаря на изискванията за ползване от хора с увреждания.

2.Финансиране

Бюджетът на заведението се осигурява от държавно делегирана дейност и дофинансиране местна дейност

3.Бенефициенти:

ЦНСТДМУ 3,касае смесено настаняване на деца от 3 до 18 годишна възраст и младежи от 18 до 35 годишна възраст.  Капацитета на услугата е за 14 потребителя

4.Човешки ресурси:

Персоналът на услугата разполага с екип от работници,които оказват грижа и подкрепа на настанените потребители.

Щатното  разпределение на персонала в услугата е следното:

Управител-1 бр.;Медицинско лице-1 брой;Социален работник-1 брой;Рехабилитатор-0,5 бр.Детегледачи-10 броя;Работник поддръжка-1 бр.

IV.ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГАТА

1.Дейности по управление на персонала:

 • За всеки член на персонала се поддържа досие с изискваната документация.
 • Персонала  получава въвеждащо и надграждащо обучение ,  преминава задължителните инструктажи ,обучение по оказване на първа помощ и евакуационна тренировка.
 • Членовете на екипа участват в регулярни екипни срещи, провеждани обучения и супервизии.
 • На  членовете на персонала са провеждат годишни профилактични медицински прегледи и изследвания и се осигурява специално работно облекло, и ДМС.

2.Дейности по управление на потребителите:

 • За всеки потребител се поддържа и актуализира досие.
 • Оказва се дейност по осигуряване на възможности за посрещане на основни жизнени потребности-собствено легло ,лични дрехи и вещи, поддържане на битова и лична хигиена.
 • Оказват се медицински грижи и възможност за прегледи,изследвания,консултации,придружаване при хоспитализация,явяване на медицински комисии,закупуване и приемане на лекарства.
 • Провежда се рехабилитация с цел запазване на двигателни функции и възстановяване на увредени такива.
 • Извършват се  социални дейности,които включват изготвяне на планове за грижи и техните прегледи,организиране на рождени дни и празници,занимания в ателиета по интереси,консултации и беседи по дадени заявки от потребител,провеждане на обучения .
 • Образованието на децата се осъществява от  образователни екипи включващи педагог, ресурсен учител, логопед и психолог.
 • Настанените потребители ползват социални услуги в общността, към различни ЦСРИ в гр.Бургас според възрастта и индивидуалните потребности.

3.Дейности по управление на сградния фонд и двора на сградата

 • Извършване  на  ремонти по сградата.
 • Поддържане на тревните площи ,храстовите и цветни насаждения в двора.
 • Поддържа се контрол и профилактика на инсталираните системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителната и отоплителната система и системата по пожароизвестяването на електрическите и осветителните уреди в сградата.

4.Поддържане на партньорски отношения

 • С институции: ЦНСТДМУ 3 , подпомагано от Община Бургас , поддържа активни отношения с всички институции имащи отношение към предоставяне на услугата - Д,,СП’’ , МВР ,РДСП,РУО ,РЗИ, НОИ, НАП, Агенция по заетостта ,ЦОП,ЦСРИ,Бургас,Училища, Медицински заведения и др.
 • С други социални услуги в града - С потребителите от други социални услуги в гр.Бургас се организират срещи и гостувания, съвместни игри на открито, на спортни площадки ,посещения на изложби и мероприятия, разходки, чествания на рождени дни.
 • С граждани проявяващи интерес към дейността на услугата-пенсионерски клубове, сдружения, корпоративни предприятия, частни лица, доброволчески организации и др.заинтересовани
 • С родители, роднини и близки-Осигурява се възможност за посещения при заявено желание от страна на родители,близки,роднини с изградена добра практика в сътрудничеството.
Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2861 Последна промяна: 09:46:44, 08 декември 2021