Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания - ул.„ Апостол Карамитев“ №12

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания - ул.„ Апостол Карамитев“ №12

СДРУЖЕНИЕ „СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС"
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания    

адрес: гр. Бургас, ул. „ Апостол Карамитев“ № 12, тел. 056 991802
e-mail: [email protected]
http://www.sscb.eu/

Център за социална рехабилитация и интеграция / ЦСРИ/ на хора с увреждания на ул. „Апостол Карамитев“ № 12 е социална услуга в общността, който функционира като такъв от  2017 г. Услугата се  предоставя  от Сдружение „Социален център Бургас“, съгласно договор с община Бургас за управление на социални услуги делегирана от държавата дейност.

ЦСРИ е с капацитет 20 места и обслужваната в него целева група включва лица на възраст над 18 г., с физически, умствени и сензорни увреждания. Центърът предоставя широк спектър от социални услуги включващи  социална рехабилитация, консултации, обучителни програми, социо - културни дейности,  на базата на изготвени индивидуални програми за социално включване. Екипът предоставящ услугата се състои от: управител, социален работник, трудотерапевт, логопед, психолог.

Основни дейности осъществявани  в ЦСРИ : 

1. Рехабилитация и интеграция: социална рехабилитация - посещения на театрални постановки, концерти, кино, изложби, екскурзии; участие във фестивала „Включи града“, тренировки по шахмат и участие в ежегоден Турнир по шах за хора с увреждания, срещи - разговори с изявени личности от различни обществени сфери, с цел разширяване кръгозора и познанията на потребителите;

- когнитивна рехабилитация- усвояване и възстановяване на трудови, обучителни навици, умения за работа, които съответстват на здравословното състояние на потребителите; обучения за придобиване на комуникационни умения;

2. Дейности за развитие: работа с  логопед и психолог; арттерапия и трудотерапия- изработване на сувенири от стари вестници, декориране предмети с техниката „декупаж“, изработване на картички, мартеници и др.; кулинарни ателиета; танцтерапия, с възможности за изяви във фестивали;

3. Консултации: консултации и съдействие относно трудова реализация;посредничество между потребителите и различни институции;

 

Кратко представяне на организацията - доставчик:

 Сдружение „Социален център Бургас“  е неправителствена организация за осъществяване на дейности в обществена полза. Сдружението е  официално регистрирано на 16.12. 2011 г. Идеята за създаването му е няколко лица с трайни  увреждания, техни родители и професионалисти, работещи в сферата на социалните услуги. Основателите на Сдружението желаят да дадат своя принос в развитието на социалните услуги в общността за възрастни хора с увреждания на територията на община Бургас и в региона, което да позволи на тази целева група да постигне по- успешно социално включване. Сдружението е   вписано в  Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието на Р България, за осъществяване на обществено полезна дейност. То е вписано и в списъка на доставчиците на социални услуги към Агенцията по социално подпомагане. Сдружение „ Социален център Бургас“ е член на Национален алианс за социална отговорност / НАСО/, който е представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в която членуват организации доставчици на социални услуги за хора с увреждания.

Непосредствено след създаването на организацията, към нея започна да функционира Творческа работилница на хора с увреждания. Посетители в работилницата бяха   лица на възраст над 18 години, със затруднения в придвижването, с лека до средна степен ментални увреждания или сензорни такива. В Творческата работилница, подпомогнати от социален работник и трудотерапевт, посетителите изработваха  сувенири от стари вестници, което се превърна в „запазена марка“ на организацията. Днес дейностите на Творческата работилница са част от трудотерапевтичната програма на ЦСРИ, чийто доставчик е  „Социален център Бургас“.

Паралелно с тази дейност, Сдружение „ Социален център Бургас“ е реализирал редица проекти насочени към лицата с увреждания и тяхното социално включване. Една част от тях са свързани с предоставяне на услугата „ социален асистент“. Други предоставят възможност за обучения и творчески изяви на потребителите. Ето и успешно реализираните досега проекти:  

1.“НОВО НАЧАЛО Стартиране на иновативни социални услуги за хората с увреждания в Бургас“, финансиран по ОП РЧР; (2013- 2015г.) 

2.“Технология за рециклиране и образование за околна среда“, Програма „Учене през целия живот“; (2013- 2015 г.) 

3. „ Златни творчески мостове между турските и български градове Узункьопрю и Бургас“, по Програма за трансгарнично сътрудничесто България- Турция; (2015- 2016 г.)   

4. “Задвижвано от потребителите социално предприемачество“, финансиран по програма Еразъм +; (2015- 2017 г.) 

5.  „ Граждани на България, граждани на Европа“, с финансовата помощ на Агенция за хората с увреждания, 2018 г.

7. „ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ Център за почасови социални услуги за хората с увреждания“, финансиран по ОП РЧР, (2017- 2019 г.) 

8. „ Социален асистент за хората с увреждания в Бургас“, с финансовта помощ на Фонд „ Социална закрила“, 2019 г.

9. „ Социална рехабилитация чрез запознаване с културното наследство и самобитност на българите“, с финансовата помощ на Агенция за хората с увреждания, 2020 г.

Файлове:

Презентация.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1061 Последна промяна: 15:49:42, 09 декември 2021