Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства - ул.”Иван Богоров” №19

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства - ул.”Иван Богоров” №19

"Във всеки човек има слънце... само му позволете да свети!" (Сократ)

Адрес: гр. Бургас, ул. ”Иван Богоров” №19, ет.2

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства" (ЦСРИЛПР), който предоставя социални услуги в общността е делегирана от държавата дейност.

Старт на неговото разкриване на територията на гр. Бургас бе даден със заповед № РД01-1001/10.08.2017г. на Изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане" от 01.11.2017 г.

Доставчик на социалните услуги е Община Бургас.

Доставчикът се съобразява с всички стандарти и критерии, предвидени в Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за социалните услуги и в други нормативни наредби и документи.

Материална база: ЦСРИЛПР се намира на 2-рия етаж в двуетажна сграда, разположена на ул. "Иван Богоров" № 19. Районът е с добре изградена инфраструктура. Услугите се предоставят на достъпно и комуникативно място, съобразено с потребностите на потребителите. Сградата, помещенията, обзавеждането и оборудването са адаптирани за нуждите на целевата група и са в добър вид и в добро функционално състояние.

Визия: Социалните услуги са насочени към пациенти от психиатричните болници и принудително изолирани лица, чрез предоставяне на подкрепяща среда, информиране, консултиране, включване в програми за трудотерапия и в други психосоциални, образователни и здравни дейности, чрез създаването на условия, които да ангажират остатъчните човешки ресурси и да се доразвият потенциалните възможности, които психично болните лица имат, за да бъдат в комфорт със себе си.

Изпълнението на рехабилитационните и домашни програми ще повлияе изключително позитивно на потребителите, които ще получат стимул за преход от стационара към общество от извънболничен тип, с нов модел на поведение, а в последствие и шанс за пълна реинтеграция в предишната си семейна и работна среда.

Мисия: Осъществяване на дейности за повишаване на качеството на живот на лица с остри и хронични психични заболявания, възстановяване на тяхното здраве, контрол и стабилизиране на нарушенията, които не могат да бъдат отстранени, премахване или облекчаване на преживяванията на страдание и психичен дискомфорт.

Критерии за ползване на социални услуги в ЦСРИЛПР:

Потребители на социалните услуги са пълнолетни лица с психични и поведенчески разстройства.

От услугите могат да се възползват и техните родители, близки или настойници.

Продължителността на ползваните социални услуги в ЦСРИЛПР е съобразена с индивидуалните потребности на потребителите.

Срокът за предоставяне на социалните услуги се определя в зависимост от индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа на лицето и резултатите за потребителя, които се цели да се постигнат.

Ползването на социалните услуги може да е:

Общодостъпно – за срок до два месеца;

Специализирано:

Краткосрочно - за срок до шест месеца;

Средносрочно - за срок до една година;

Дългосрочно - за срок от една до три години.


Мултидисциплинарен екип:
1. Управител
2. Социални работници
3. Психолог4. Трудотерапевт
5. Медицинско лице
6. Психиатър – консултант

Центърът предоставя следните видове социални услуги:

 • Информиране и консултиране (като общодостъпна и като специализирана услуга),
 • Застъпничество и посредничество,
 • Общностна работа,
 • Терапия и рехабилитация,
 • Обучение за придобиване на умения (като общодостъпна и като специализирана услуга),
 • Подкрепа за придобиване на трудови умения.

Социалните услуги могат да се ползват самостоятелно и като комплекс от различни или всички социални услуги.

Основната цел на предоставяните социални услуги е да подобри качеството на живот на лицата в семейната, близка до семейна и социалната среда, като се предоставят качествено, достъпно и в отговор на идентифицираните потребности, отразени в индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа и според индивидуалния план за подкрепа на всяко лице.

В това число създаването на подкрепяща среда за предоставяне на услугите, както на крайните бенефициенти, така и сред ключовите институции и фигури на местно ниво е изключително важна.

Основен приоритет при изграждането на тази среда са рехабилитационните и ресоциализиращи програми (система от трудово лечебни програми), които допълват конвенционалната фармакотерапия и психиатричните грижи.

Такава програма е създаването и организацията за дейността на ЦСРИЛПР (защитено пространство за екс-пациенти на болници и потребители от социални заведения), с предоставяне на социални услуги, с цел реадаптиране на екс-пациентите в извънболнична и нова социална среда за хора с психични разстройства.

Чрез изграждане на подходяща и подкрепяща среда, създаване на условия за подпомагане и взаимопомощ, чрез подкрепа от страна на професионалисти и обучение на потребителите и техните семейства, се цели:

 • Подобряване качеството им на живот;
 • Стимулиране и развитие на личностовия им потенциал за справяне с предизвикателствата, пред които болестта ги изправя;
 • Изграждане на трайни социални умения и трудови навици;
 • Създаване на предпоставки за достойно и независимо съществуване;
 • Увеличаване житейските перспективи на потребителя;
 • Системен мониторинг на качеството и ефективността на провежданите профилактични, лечебни, рехабилитационни и социални дейности;
 • Стриктно спазване на правата на психично болните лица и подобряване задоволяването на техните потребности;
 • Подобряване на здравното състояние на психично болните, обслужвани в Центъра;
 • Интегриране на дейността на Центъра в здравната система и в психично здравни грижи, провеждани съвместно с държавни и неправителствени организации;
 • Учене в „здравословно боледуване” – в смислен живот с болестта и въпреки нея.
 • Промяна на нагласите и вярванията в общността, което да промени отношението към хората с психични разстройства, да им помогне да променят представата за себе си - от безполезни и безсперспективни, към хора, имащи и съхраняващи способности, които при необходимите условия могат да бъдат реинтегрирани в обществото:
 • Чрез включване на техните близки и на общността като цяло в партньори на лечебния, рехабилитационен и социален процес и решаване на проблемите на душевното здраве;
 • Чрез здравно - просветна дейност сред населението по въпросите на промоция на психичното здраве, същността на психичните заболявания и намаляване на стигматизирането на психично болните в общността, чрез използване на всички възможности, предоставени от медиите.

Създаденият модел ЦСРИЛПР, превръща човека в потребител на услугата, овластен да партнира в процеса на собственото си лечение и възстановяване, да поеме отговорност за себе си и контрола над собствения си живот. Той има значим лечебен ефект и за голям брой пациенти на стационарите, които ще имат мотив да преодолеят „синдрома на ескалация на неразбирателството” или „синдрома на институционализъм” и да напуснат стационара в приемливия за тях Център, а в последствие – в предишното социално обкръжение.

Ползването на услуги в ЦСРИЛПР е свързано с усърдието на потребителя, но се съчетава с липсата на шансове за реинтегриране в обществото, независимо от промяната в нагласите на околния свят към тях.

Ред и условия за ползването на специализирани социални услуги:

1. Лицето, което желае да ползва специализирани социални услуги в ЦСРИЛПР се насочва от Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) в срок до 20 дни от заявяването на желанието за ползване на социална услуга.

За целта, лицето подава заявление в ДСП по настоящ адрес, както и придружаващи документи:

 • ЕР на ТЕЛК или медицинска характеристика от лекар – психиатър
 • Удостоверение за здравословно състояние от личен лекар
 • Лична карта –за справка

2. Определен от директора на дирекция "Социално подпомагане" социален работник се свързва с лицето за среща на място, от разстояние в електронна среда или при желание на лицето на мястото, където то пребивава, в случай, че не може да бъде организирана среща по друг начин.

Информация по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за социалните услуги се предоставя на лицето в устен и писмен вид чрез използване на подходящи за състоянието и възрастта му средства и начини за разбиране на съдържанието ѝ.

В случай че лицето, заявило желание за ползване на социална услуга, е поставено под запрещение, то представя становището на своя попечител или настойник по чл. 91, ал. 1 от Закона за социалните услуги.

В случай че лицето, заявило желание за ползване на социална услуга, не може да представи становището, социалният работник, определен от директора на ДСП, го изисква от попечителя или настойника.

Социалният работник определен от директора на ДСП, с участието на лицето изготвя предварителната оценка по чл. 73, ал. 1, т. 3 от Закона за социалните услуги.

Предварителната оценка се изготвя в писмен вид и се подписва от социалния работник и лицето.

В случай че лицето, заявило желание за ползване на социална услуга, не желае да ползва предложените социални услуги, това се отразява в предварителната оценка.

Предварителната оценка е писмен документ, удостоверяващ извършеното насочване от дирекция „Социално подпомагане“.

Предварителната оценка се представя от лицето на ръководителя на социалната услуга, финансирана от държавния бюджет и предоставяна от избрания от лицето доставчик.

лицето е избрало да ползва различни социални услуги, финансирани от държавния бюджет, предоставяни от един или няколко доставчици на социални услуги, то представя оригинал на предварителната оценка на ръководителя на една от социалните услуги, а на ръководителите на останалите услуги предоставя копие от оценката.

3. Социални услуги в ЦСРИЛПР се ползват след предоставяне на предварителна оценка от лицето на управителя и изготвяне на график за посещения в социалната услуга. В 20-дневен срок се изготвя Индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и Индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарен екипа на ЦСРИЛПР и се сключва договор между доставчика и лицето/настойника, в съответствие с желанието и личния избор на лицето, и при спазване на чл. 39, чл.40 и чл.41 от Правилника за прилагане на закона за социални услуги.

4. Потребителите на ЦСРИЛПР заплащат такса, съгласно тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, която се определя и утвърждава от Министерския съвет и представлява до 5 % от дохода на лицата, които ползват услугите на социалното заведение, но не повече от действителните месечни разходи за издръжката на едно лице. Такси не заплащат лицата, които нямат доходи, както и близките им.

Кратка презентация, за социалните услуги, предоставяни в ЦСРИЛПР, може да се види в прикачен файл по-долу.

За контакт:

тел: 056590120 - ЦСРИЛПР
GSM: 0879656692 - Юлия Куцарова - управител
e-mail: [email protected]

Файлове:

Презентация 2022.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2663 Последна промяна: 09:28:58, 07 юни 2022