Център за социална рехабилитация и интеграция - ул.„Сан Стефано” №32

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Център за социална рехабилитация и интеграция - ул.„Сан Стефано” №32

Адрес: 8001 гр. Бургас, ул. „Сан Стефано”№32
Тел./факс: 056/831336
GSM 0879/656630
Електронна поща: [email protected]
Фейсбук страница: Цсри Сан Стефано

Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Бургас, ул. „Сан Стефано”№32 е социална услуга в общността, която цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и младежи с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на деца и лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Бургас, ул. „Сан Стефано”№32 /ЦСРИ/ се управлява от Община Бургас като делегирана от държавата дейност съгласно Заповед №РД01-729/29.06.2016г. на изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” и е с капацитет 20 места.

Социалната услуга включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот.

В дейностите с трудотерапевта се тренират дейности от ежедневието и се изграждат елементи  от основните трудови навици. Чрез изучаване и прилагане на различни техники в областта на изобразителното изкуство се постига познаването на видове бои, материали за рисуване и различни техники, което спомага за ориентация в цветове и създаване на положителни емоции от въздействието на крайния резултат. Помага за подобряване на общата и финната моторика на потребителите. Възпитава качества като: работливост, търпение, творчество и постоянство. Развива нови възможности за общуване. Работата е съпроводена с използването на разнообразни видове интерактивни методи. Тъй като услугата се предоставя и на деца се провежда и игрова терапия- разиграване на етюди и пиеси за куклен театър като се използват кукли. Чрез средствата на изобразителното, приложно изкуство, словесно изпълнителско и музикотерапия,  трудотерапевта развива уменията за общуване, изразяване на чувства и емоции, ориентирани в пространството и времето. Ежегодно се провежда благотворителна изложба на картини направени в дейностите по трудотерапия в Експо център „Флора“ Бургас.

Психологическата подкрепа се реализира, чрез консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите. Работата на психолога е насочена към възстановяване и поддържане на когнитивните функции и психическото равновесие и е изключително важна при деца, когато е наложителна промяна в ценностната нагласа и мотивация. Психологическата рехабилитация е един от позитивните фактори при подпомагане процеса на социализация и социално включване.

Логопедичната работа е чрез изграждане на доверителни отношения, умения за слушане и изпълнение на указания и стимулиране на комуникацията да предизвика у детето/младежа, желание за общуване и за подражателна реч. Използват се и различни дидактични материали.

Целта на медицинската рехабилитация е да се предпази, намали и/или компенсира заболяването и намалената функция на двигателния апарат и функционално-свързаните органи и регулаторни системи, както и появяващите се в по-късен етап ограничения и/или затруднения. Използват се различни методи – масажи, упражнения и процедури чрез различни средства: шведска стена, рехабилитационни уреди и приспособления.

Дейностите за социална рехабилитация  се предоставят с цел създаване на възможности за социална интеграция, чрез обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти, включване в различни изяви.

Потребители на социална услуга ЦСРИ са:

  • деца  от 0 до 18 г. и младежи от 18 до 35 г. с различен вид и степен на увреждане живеещи в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Бургас.
  • младежи от 18 до 35 г. с различен вид и степен на увреждане живеещи в Защитени жилища за хора с увреждания в Община Бургас.
  • деца от 0 до 18 г. и младежи от 18 до 35 г. с различен вид и степен на увреждане, отглеждани в семейна среда.

Ползването на социални услуги в ЦСРИ е безплатно за децата с различен вид и степен на увреждане, като предоставянето им се предлага основно след насочване от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”.

Ползването на социални услуги в ЦСРИ от пълнолетен потребител с различен вид и степен на увреждане, заплаща такса, в размер определен с Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет, като предоставянето им се предлага основно след насочване от Отдел „Хора с увреждания и социални услуги” към Дирекция „Социално подпомагане”.

Услугите в ЦСРИ се предоставят от мултидисциплинарен екип от специалисти- управител, социален работник, трудотерапевт, психолог, логопед, рехабилитатор и  медицинска сестра.

ЦСРИ реализира своята дейност в сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Бургас /ДСП/, отдели „Закрила на детето” /ОЗД/ и „Хора с увреждания и социални услуги” /ХУСУ/, както и други заинтерисовани страни на територията на община Бургас, с цел защита на правата и висшите интереси на децата и младежите с различен вид и степен на увреждане.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3465 Последна промяна: 15:49:26, 09 декември 2021