Защитено жилище за лица с психични разстройства - ж.к."Меден Рудник"

Размер на шрифта: A A A Назад
Сряда, 24 Февруари 2021
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Защитено жилище за лица с психични разстройства - ж.к.

Адрес:
гр.Бургас, ж.к."Меден Рудник", ул.”Кооператор”№32
За контакт:
Тел. : 056504087
Управител Йоана Николова: 0887984422
Е-mail: [email protected]

"Във всеки човек има слънце ... само му позволете да свети" (Сократ)

"Защитено жилище за лица с психични разстройства" (ЗЖЛПР) като вид социална услуга в общността - резидентен тип, е делегирана от държавата дейност.

Старт на неговото разкриване на територията на гр. Бургас бе даден със заповед № РД01-362 от 28.02.2011г. на Изпълнителния директор на Агенция "Социално подпомагане".

Доставчик на социалната услуга  е Община Бургас.     

Доставчикът се съобразява с всички стандарти и критерии предвидени в Закона за социалното подпомагане, Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и Методиката за предоставяне на социалната услуга "Защитено жилище."

В ЗЖЛПР е осигурен 24-часов режим на работа.

 

Визия:Създаването на услугата е насоченакъмпациентиотпсихиатричнитеболници и принудителноизолирани лица, чрез подобряване на битовата им среда, включване в програми за трудотерапия и в другипсихосоциални, образователни и здравнидейности,чрез  създаването на условия,които да ангажиратостатъчнитечовешкиресурси и да се доразвиятпотенциалнитевъзможности, коитопсихичноболните лицаимат, за да бъдат в комфортсъс себе си.

Изпълнението на рехабилитационните и лечебнипрограмищеповлияеизключително позитивно на потребителите, коитоще получат стимул за преход от стационара към общество от извънболничен тип, с нов модел на поведение, а в последствие и шанс за пълнареинтеграция в предишната си семейна и работна среда.

Мисия:Осъществяване на дейности за повишаване на качеството на живот на лица с остри и хронични психични заболявания, възстановяване на тяхното здраве, контрол и стабилизиране на нарушенията, които не могат да бъдат отстранени, премахване или облекчаване на преживяванията на страдание и психичен дискомфорт.

Създаване на подкрепяща среда за предоставяне на услугата,както на крайнитебенефициенти,така и сред ключовите институции и фигуринаместнониво.

 • Основен приоритет при изграждането на тази среда, са рехабилитационните и ресоциализиращи програми (система от трудоволечебни програми), които допълват конвенционалната фармакотерапия и психиатричните грижи.
 • Такава програма е създаването и организацията за дейността на Защитеното жилище (общежитие за екс-пациенти на болници и потребители от социални заведения) с предоставяне на социални услуги,с цел реадаптиране на екс-пациентите в извънболнична и нова социална среда и същевременно освобождаване на стационарите и бившите социални заведения, от неприсъщи за тях ангажименти, към хора с психически разстройства.

Чрез изграждане на среда, близка до семейната и създаване на условия за подпомагане и взаимопомощ, чрез подкрепа от страна на професионалисти и обучение на потребителите, се цели:

 • подобряване качеството им на живот,
 • стимулиране и развитие на личностовия им потенциал за справяне с предизвикателствата, пред които болестта ги изправя;
 • изграждане на трайни социални умения и трудови навици;
 • създаване на предпоставки за достойно и независимо съществуване;
 • Увеличаване житейските перспективи на потребителя;
 • учене в „здравословно боледуване” – в смислен живот с болестта и въпреки нея.

Промяна на нагласите и вярванията в общността, което да промениотношениетокъмхората с психични разстройства, да им помогне да променятпредставата за себе си - от безполезни и безсперспективни, към хора, имащи и съхраняващи способности, които при необходимите условия могат да бъдатреинтегриранивобществото.

Създадениятмодел  ЗЖЛПР,  превръща човека в  потребител на услугата, овластен да партнира в процеса на собственото си лечение и възстановяване, да поеме отговорност засебе си и контрола над собствения си живот. Той  имазначимлечебенефект и за голямбройпациенти на стационарите, коитощеимат мотив да преодолеят „синдрома на ескалация на неразбирателството” или „синдрома на институционализъм” и да напуснат стационара в приемливо за тях Защитено жилище, а в последствие – в предишнотосоциалнообкръжение.

Цели и задачи:

 • Подобряване на здравното състояние на психично болните, обслужвани в жилището;
 • Интегриране на дейността му в здравната система и в психично здравни грижи, провеждани съвместно с държавни и неправителствени организации;
 • Системен мониторинг на качеството и ефективността на провежданите профилактични, лечебни, рехабилитационни и социални дейности;
 • Стриктно спазване на правата на пациентите и подобряване задоволяването на техните потребности; включване на техните близки и на общността като цяло в партньори на лечебния,рехабилитационен и социален процес и решаване на проблемите на душевното здраве;
 • Здравно - просветна дейност сред населението по въпросите на промоция на психичното здраве, същността на психичните заболявания и намаляване на стигматизирането на психично болните в общността, чрез използване на всички възможности, предоставени от медиите.

Настаняването в ЗЖЛПР е свързано с усърдието на потребителя, но се съчетава с липсата на шансове за реинтегрираневобществото, независимо от промяната в нагласите на околния свят къмтях.
 

Материална база: Защитеното жилище се намира в двуетажна сграда  разположена в к-с "Меден Рудник”. Районът е с  добре изградена инфраструктура. Услугата е предоставена на достъпно и комуникативно място, съобразено с потребностите на потребителите. Сградата, помещенията, обзавеждането и оборудването са поддържани в добър вид и в добро функционално състояние.

Капацитетът на жилището е за осем жени.

Критерии за настаняване в ЗЖЛПР:

 1. Жени на възраст между 18г. и 45г.;
 2. Жени с ЕР на ТЕЛК  с водеща диагноза – „Психични и поведенчески разстройства”, включително разстройства на психологичното развитие /умствена изостаналост/;
 3. Жени напускащи специализирани институции;
 4. Жени без подкрепа от биологичните си семейства за предстоящата им социализация и самостоятелен живот;
 5. Жени, имащи изградени елементарни умения за самостоятелно хранене и хигиена;
 6. Да са в дълги ремисии;
 7. Без зависимост от алкохол и наркотици;
 8. Без асоциални прояви.

Продължителността на престоя в Защитеното жилище е съобразена с индивидуалните възможности и нужди на потребителите.

Мултидисциплинарен екип:

1. Управител;
2. Социални работници;
3. Медицинско лице.

Екипът е с опит в предоставянето на социалната услуга.

Подробности, относно реда и условията за приемането на потребители в социалната услуга, методология на работа, както и кратка презентация, може да се видят в документите, посочени по-долу в прикаченият файл.

Файлове:

Презентация.pdf

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2235 Последна промяна: 09:48:41, 08 декември 2021