Стратегии, планове, програми и правила

Правила за финансиране на юридически лица с…

Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършваща дейност в направления "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики" на територията на ОБщина Бургас

ПОКАНА   Уважаеми дами и господа, Във връзка с финансирането на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас, от страна на Община Бургас се отправя покана към всички юридически лица с…