Стратегии, планове и програми

Размер на шрифта: A A A Назад

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г.

Решение по т.15 / Протокол №13 (29.09.2020 г.)
за Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
се добавя Списък със спортни обекти общинска собственост по чл.104 от Закона за физическо възпитание и спорта

Общинска програма за намаляване на риска от бедствия - 2017-2020г.

Енергийна ефективност - Община Бургас

Планове и отчети за изпълнението на програмите за енергийна ефективност - тук

Годишен план за дейността на дирекция "Вътрешен одит" за 2020 г.

Програма за осигуряване на качеството и за усъвършенстване на одитната дейност на дирекция "Вътрешен одит"