Стратегии, планове, програми и правила

Размер на шрифта: A A A Назад
Правила за финансиране на юридически лица с…

Правила за финансиране на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършваща дейност в направления "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики" на територията на ОБщина Бургас

ПОКАНА Уважаеми дами и господа, Във връзка с финансирането на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, извършващи дейност в направления „здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на територията на Община Бургас, от страна на Община Бургас се отправя покана към всички юридически лица с нестопанска…

Програма за управление и разпореждане с общинската…

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2020 г.

Решение по т.15 / Протокол №13 (29.09.2020 г.) за Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. се добавя Списък със спортни обекти общинска собственост по чл.104 от Закона за физическо възпитание и спорта