Търгове

ЗАПОВЕД № 1968/05.06.24 г. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 1968/05.06.24 г.             На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от…

Прочетете повече

ЗАПОВЕД №754/07.03.2024 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 754/07.03.2024 г. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на…

Прочетете повече

ЗАПОВЕД №755/07.03.2024 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ V-22 в кв. 33 по ПУП-ПУР на ПЗ "Север", гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 755/07.03.2024 г. На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 и 2 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти…

Прочетете повече

№ 195/17.01.2024 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на обособена част с площ от 512 (петстотин и дванадесет) кв.м от имот с идентификатор 07079.825.51 по КК на гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 195/17.01.2024 г.   На основание чл.14, ал.7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 1 и 2 и чл. 61 от редбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет -…

Прочетете повече

№196/17.01.2024 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на самостоятелно обособен обект, находящ се в кв.11“А“, по плана на ж.к.“Бр.Миладинови“

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №196/17.01.2024 г.   основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл.18 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието…

Прочетете повече

№ 3987/29.11.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД № 3987/29.11.2023 г.   На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет…

Прочетете повече

№ 3182/27.09.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на общински нежилищен имот, представляващ едноетажна масивна сграда

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 3182/27.09.2023 г.   основание чл.14, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието…

Прочетете повече

№ 3176/27.09.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД № 3176/27.09.2023 г.   основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас,…

Прочетете повече

№2353/19.07.2023г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински нежилищен имот

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №2353/19.07.2023г. На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост чл.14, ал.1 и 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по…

Прочетете повече