№ 1/04.01.2022 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-688 в кв. 78 , местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 6 Януари 2022, 08:58
Валидно до: Понеделник, 24 Януари 2022, 17:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

ЗАПОВЕД

№ 1/04.01.2022г.

 

  • основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание (Протокол №28)

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V-688 (пет римско за имот с планоснимачен номер шестстотин осемдесет и осем) в кв. 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, община Бургас, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона - гр. Българово“, община Бургас, целият с площ 4 374 (четири хиляди триста седемдесет и четири) кв.м, отреден „За високотехнологично производство“, при граници: север – УПИ IV, североизток – улица, юг - улица, запад – УПИ ХVIІ и УПИ XV, отразен като ПИ с идентификатор 07332.64.688 (нула седем три три две точка шест четири точка шест осем осем) по влезли в сила КККР на землище гр. Българово, община Бургас, с площ 4 374 (четири хиляди триста седемдесет и четири) кв.м, при съседи: 07332.64.689, 07332.64.654, 07332.64.681, 07332.64.690, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9816/17.11.2021 г.

Определям начална конкурсна цена не по-ниска от 71 100 (седемдесет и една хиляди и сто) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване – 7 110 (седем хиляди сто и десет) лева.

 

Определям следните изисквания към всеки от кандидатите, за които представят писмена декларация:

1. Да предложат размер на първоначалната инвестиция, свързана с построяване на предприятието и неговото оборудване - не по-малък от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева;

2. Да предложат разкриване на минимум 9 (девет) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да осигурят предложения брой работни места по трудов договор в изградения обект и да ги поддържат за срок не по-кратък от 5 години;

4. В 4 (четири) месечен срок от датата на сключване на договора да изготвят и представят в Община Бургас проектна документация, за реализиране на инвестицията;

5. Да започне строителството в имота, предмет на продажба не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на издаване на строително разрешение;

6. Да завършат строителството на обекта и да го въведат в експлоатация в 24 (двадесет и четири) месечен срок от датата на издаване на строително разрешение;

7. Да не се извършва промяна в предназначението за ползване на имота за срок от 10 години;

 

8. Изграденият обект да се ползва само за дейността, свързана с предложената инвестиция.

 

Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1. Минимална конкурсна цена в размер от 71 100 (седемдесет и една хиляди и сто) лева, без ДДС;

2. Размер на инвестицията, но не по-малко от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева;

3. Брой осигурени работни места след изграждане на обекта в имота, предмет на продажба - не по малко от 9 (девет), които да бъдат поддържани за срок не по-кратък от 5 години.

 

Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано икономически най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:

 

1. К1 – Цена (конкурсна цена, в лева, без ДДС) - не по-ниска от 71 100 (седемдесет и една хиляди и сто) лева, без ДДС.

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К1 = Ц х 50

Ц(макс.),

където Ц е предложената от кандидата цена, а Ц (макс.) е най–високата предложена такава.

Тежест на критерия: N1=0,5

 

2. К2 – Размер на първоначалната инвестиция, който трябва да е не по-малък от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 = И х 25

И(макс.),

където И е предложения от кандидата размер на инвестицията, а И(макс.) е най-голямият размер на инвестицията, който ще бъде предложен.

Тежест на критерия: N2=0,25

 

3. К3 – Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 години – не по-малко от 9 (девет) работни места.

Кандидатите получават от 1 до 25 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К3 = Р х 25

Р(макс.),

където Р е предложения от кандидата осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани, а Р(макс.) предложения най-голям брой осигурени работни места, които ще бъдат поддържани.

Тежест на критерия: N3=0,25

Комплексната оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

K= K1xN1 + K2xN2 + K3xN3

На първо място да бъде класиран кандидата получил най висока комплексна оценка К.

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание (Протокол №28).

  • предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 7 110 (седем хиляди сто и десет) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената за закупуване на документацията за участие в конкурсната процедура в размер на 142,20 (сто четиридесет и два лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС (невъзстановими), се заплаща в брой на касата на Община Бургас, в центъра за административно обслужване на гражданите, при закупуване на документацията.

Документацията за участие в конкурса се закупува от Центъра за административно обслужване на гражданите, находящ се на ул. “Александровска” 26, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в конкурса е до 24.01.2022 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 25.01.2022 г.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 18.01.2022 г. от 09:30 до 16:00 часа. Заявки за огледа се приемат на тел. 056 907223 до 17.01.2022 г. 16:00 часа.

Дата и място за провеждане на конкурса – 26.01.2022 г. от 10.00 часа, в административната сграда на Община Бургас, на ул. ”Конт Андрованти” №1, ет. 3, зала №26.

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: заявление – приложение №1; декларация - приложение №2; проект на договор – приложение №3; декларация, специални условия - приложение №4; декларация за оглед на имота - декларация - приложение №5; декларация за приемане условията на конкурса - приложение №6; наддавателно предложение – приложение №7; Копие от настоящата заповед; Скица.

  • информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Заповедта за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул.”Александровска”.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Файлове:

Заповед №1 от 04_01_2022.docx
Номер: Заповед №1 от 04_01_2022.docx
Дата: 06.01.2022 / 09:19

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1603 Последна промяна: 09:25:33, 06 януари 2022