№ 1479/02.06.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 4 Юни 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 29 Юни 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 1479/02.06.21 г.

 

         На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.32 от дневния ред на проведеното на 14.04.2021 г. заседание (Протокол №21)

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 (три римско за имот с планоснимачен номер шестстотин двадесет и девет) в кв. 27А (двадесет и седем „а“) по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, с площ 1822 (хиляда осемстотин двадесет и два) кв. м, отреден за складово – производствени дейности, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 (нула седем нула седем девет точка шест нула пет точка шест две девет) по КККР на град Бургас, с площ 1821 (хиляда осемстотин двадесет и един) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, за който е съставен Акт № 9355/10.03.2020 г. за частна общинска собственост.

Определям начална тръжна цена в размер на 136 900 (сто тридесет и шест хиляди и деветстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 13 690 (тринадесет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура –   13 690 (тринадесет хиляди шестстотин и деветдесет) лева и цена на тръжната документация –273,80 (двеста седемдесет и три лв. и осемдесет ст.) лева, без ДДС.

II. Участниците в тръжната процедура следва:

1.      Да предложат размер на инвестиция в имота не по-малък от     1 000 000 (един милион) лева за изграждане на производствена база;

2.      Да предложат разкриване на не по-малко от 10 работни места в база за производство и/или извършване на високотехнологична дейност;

3.      Да предложат срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на сключване на договора.

Утвърждавам тръжна документация за търга за посочения в тази заповед имот, както следва: Заявление за участие в търг /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/ Наддавателно предложение /приложение №4/; Копие от скица на имота; Заповед.

Търгът да се проведе на 23.06.2021 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, IBAN: BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 21.06.2021 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 22.06.2021 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 30.06.2021 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, ет.1, стая №111.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 28.06.2021 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 29.06.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

 

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ    /П/
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2649 Последна промяна: 09:00:28, 04 юни 2021