№ 150/18.01.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, недвижим имот, представляващ УПИ IX-200, с площ 3254 кв.м, отреден „За атракционен обект и обществено обслужване“ в кв. 1 по

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 21 Януари 2022, 08:00
Валидно до: Вторник, 15 Февруари 2022, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 150/18.01.2022 г.

 

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 24 от проведеното на 20.12.2021 г. заседание (Протокол № 30),

ОТКРИВАМ:

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, недвижим имот, представляващ УПИ IX-200, с площ 3254 кв.м, отреден „За атракционен обект и обществено обслужване“ в кв. 1 по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро“, гр. Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.622.200, с площ 3253 кв.м по КККР на гр. Бургас, актуван с Акт № 9375/14.05.2020 г. за публична общинска собственост, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3610 (три хиляди шестстотин и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 361,00 (триста шестдесет и един) лева, за разполагане на съоръжение за активни забавления.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 10 830,00 (десет хиляди осемстотин и тридесет) лева.

Всеки един от кандидатите в публичния търг трябва да представи, в отделен запечатан непрозрачен плик документи по допустимост, а именно:

- инвестиционно намерение отговарящо на целите за подкрепа на здравословния и активен начин на живот, да стимулира забавлението на открито сред природата, както и да има образователна насоченост; стойността на инвестиционното намерение следва да е на минимална стойност от 2,5 милиона лева;

- задължително изработена от проектант с пълна проектантска правоспособност схема за разполагане на съоръжението, което ще се поставя в имота, предмет на тръжната процедура, в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите към него наредби;

- да изготвят ситуационно решение.

 

 

Предлаганото съоръжение следва да бъде стриктно обвързано с предлаганата схема за разполагането му. В предложението трябва да са посочени неговите характеристики, включително, но не само: площ, височина, инструкция за безопасност, точно местоположение на съоръжението по предлаганата схема.

В отделен запечатан непрозрачен плик кандидатите следва да представят наддавателно предложение съгласно приложение №4 от тръжната документация.

Не се допускат до отваряне на наддавателното предложение кандидатите, чиито предложения не отговарят на гореописаните условия.

Спечелилият участник е длъжен изцяло за своя сметка и на своя отговорност да съгласува разполагането на съоръжението със съответните инфраструктурни дружества, като се сдобие с необходимите лицензии и разрешителни за извършване на дейността.

Кандидатите да поемат всички разходи за ел.енергия, вода, сметопочистване и други консумативи в наетия имот.

След изтичане срока на договора да се възстанови имота в първоначалния му вид.

Наемателят, спечелил тръжната процедура може да разположи допълнителни обекти за търговски дейности в имота предмет на наемната процедура, за които ще дължи отделна такса, съгласно Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас.

Търгът да се проведе на 09.02.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 07.02.2022 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 08.02.2022 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 16.02.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 14.02.2022 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 15.02.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1103 Последна промяна: 15:57:28, 21 януари 2022