№ 151/18.01.2022 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва по ПУП-ПРЗ на в.з."Росенец", земл.кв.Крайморие

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 21 Януари 2022, 08:00
Валидно до: Понеделник, 7 Февруари 2022, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 151/18.01.2022

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 22 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание (Протокол № 28),

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.1 по КККР на гр. Бургас, с площ 712 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.2, 07079.834.3, идентичен на УПИ XX, кв.19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 716 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7094/12.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 14 240 (четиринадесет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 712 (седемстотин и дванадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1424,00 (хиляда четиристотин двадесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.2 по КККР на гр. Бургас, с площ 1029 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.5, 07079.834.3, 07079.834.1, идентичен на УПИ XIX, кв.19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1032 кв. метра, отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7093/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 580 (двадесет хиляди петстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1029,00 (хиляда двадесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2058,00 (две хиляди петдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.3 по КККР на гр. Бургас, с площ 878 кв. метра, при граници: 07079.834.1, 07079.834.2, 07079.834.5, 07079.834.127, 07079.834.6, 07079.834.4, идентичен на УПИ II, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 880 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7076/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 17 560 (седемнадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 878,00 (осемстотин седемдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1756,00 (хиляда седемстотин петдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

4. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.4 по КККР на гр. Бургас, с площ 807 кв. метра, при граници: 07079.834.3, 07079.834.127, 07079.834.6, 07079.834.128, идентичен на УПИ III, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 807 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7077/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 16 140 (шестнадесет хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 807,00 (осемстотин и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1614,00 (хиляда шестстотин и четиринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

5. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.5 по КККР на гр. Бургас, с площ 1025 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.7, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.3, 07079.834.2, идентичен на УПИ XVIII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1026 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7092/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 500 (двадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1025 (хиляда двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2050,00 (две хиляди и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

6. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.6 по КККР на гр. Бургас, с площ 977 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.7, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.3, 07079.834.2, идентичен на УПИ IV, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1026 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7078/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 540 (деветнадесет хиляди петстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 977 (деветстотин седемдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1954,00 (хиляда деветстотин петдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

7. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.7 по КККР на гр. Бургас, с площ 1009 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.5, идентичен на УПИ XVII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1012 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7091/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 180 (двадесет хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1009 (хиляда и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2018,00 (две хиляди и осемнадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

8. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.8 по КККР на гр. Бургас, с площ 1130 кв. метра, при граници: 07079.834.5, 07079.834.7, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.128, 07079.834.6, идентичен на УПИ V, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1129 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7079/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 22 600 (двадесет и две хиляди и шестстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1130 (хиляда сто и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2260,00 (две хиляди двеста и шестдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

9. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.9 по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.7, идентичен на УПИ XVI, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1019 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7090/12.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 300 (двадесет хиляди и триста) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1015 (хиляда и петнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2030,00 (две хиляди и тридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

10. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.10 по КККР на гр. Бургас, с площ 1057 кв. метра, при граници: 07079.834.7, 07079.834.9, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.128, 07079.834.8, идентичен на УПИ VI, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1055 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7080/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 140 (двадесет и една хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1057 (хиляда петдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2114,00 (две хиляди сто и четиринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

11. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.11 по КККР на гр. Бургас, с площ 1028 кв. метра, при граници: 07079.834.13, 07079.834.14, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.9, 07079.834.127, идентичен на УПИ XV, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1031 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7089/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20560 (двадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1028 (хиляда двадесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2056,00 (две хиляди петдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

12. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.12 по КККР на гр. Бургас, с площ 1084 кв. метра, при граници: 07079.834.9, 07079.834.11, 07079.834.13, 07079.834.14, 07079.834.128, 07079.834.10, идентичен на УПИ VII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1082 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7081/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21680 (двадесет и една хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1084 (хиляда осемдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2168,00 (две хиляди сто шестдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

13. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.13 по КККР на гр. Бургас, с площ 1014 кв. метра, при граници: 07079.834.15, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.12, 07079.834.11, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIV, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1018 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7088/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20280 (двадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1014 (хиляда и четиринадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2028,00 (две хиляди двадесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

14. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.14 по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 кв. метра, при граници: 07079.834.11, 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.16, 07079.834.128, 07079.834.12, идентичен на УПИ VIII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1045 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7082/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20920 (двадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1046 (хиляда четиридесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2092,00 (две хиляди деветдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

15. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.15 по КККР на гр. Бургас, с площ 1019 кв. метра, при граници: 07079.834.17, 07079.834.18, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.13, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1022 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7087/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20380 (двадесет хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1019 (хиляда и деветнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2038,00 (две хиляди тридесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

16. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.16 по КККР на гр. Бургас, с площ 1044 кв. метра, при граници: 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.19, 07079.834.14, идентичен на УПИ IX, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1043 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7083/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20880 (двадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1044 (хиляда четиридесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2088,00 (две хиляди осемдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

17. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.17 по КККР на гр. Бургас, с площ 1075 кв. метра, при граници: 07079.834.18, 07079.834.15, 07079.834.127, идентичен на УПИ XII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1077 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7086/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1075 (хиляда седемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура –2150,00 (две хиляди сто и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

18. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.18 по КККР на гр. Бургас, с площ 1068 кв. метра, при граници: 07079.834.17, 07079.834.19, 07079.834.16, 07079.834.127, 07079.834.15, идентичен на УПИ XI, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1072 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7085/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 360 (двадесет и една хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1068 (хиляда шестдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2136,00 (две хиляди сто тридесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

19. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.19 по КККР на гр. Бургас, с площ 1088 кв. метра, при граници: 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.16, 07079.834.127, идентичен на УПИ X, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1089 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7084/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 760 (двадесет и една хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1088 (хиляда осемдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2176,00 (две хиляди сто седемдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

20. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.33 по КККР на гр. Бургас, с площ 809 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.34 и 07079.11.283, идентичен на УПИ I, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 806 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7100/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 16 180 (шестнадесет хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 809 (осемстотин и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1618,00 (хиляда шестстотин и осемнадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

21. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.34 по КККР на гр. Бургас, с площ 997 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.35, 07079.11.283 и 07079.834.33, идентичен на УПИ II, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 996 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7101/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 940 (деветнадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 997 (деветстотин деветдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1994,00 (хиляда деветстотин деветдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

22. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.35 по КККР на гр. Бургас, с площ 1004 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.36, 07079.11.604, 07079.11.283 и 07079.834.34, идентичен на УПИ III, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1004 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7102/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 080 (двадесет хиляди и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1004 (хиляда и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2008,00 (две хиляди и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

23. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.36 по КККР на гр. Бургас, с площ 964 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.37, 07079.11.604 и 07079.834.35, идентичен на УПИ IV, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 965 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7103/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 280 (деветнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 964 (деветстотин шестдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1928,00 (хиляда деветстотин двадесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

24. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.37 по КККР на гр. Бургас, с площ 1098 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.38, 07079.11.604, 07079.11.360 и 07079.834.36, идентичен на УПИ V, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1099 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7104/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 960 (двадесет и една хиляди деветстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1098 (хиляда деветдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2196,00 (две хиляди сто деветдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

25. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.38 по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.39, 07079.11.360 и 07079.834.37, идентичен на УПИ VI, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1017 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7105/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 300 (двадесет хиляди и триста) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1015 (хиляда и петнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2030,00 (две хиляди и тридесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

26. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.39 по КККР на гр. Бургас, с площ 1014 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.40, 07079.11.360 и 07079.834.38, идентичен на УПИ VII, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1018 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7106/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 280 (двадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1014 (хиляда и четиринадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2028,00 (две хиляди двадесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

27. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.40 по КККР на гр. Бургас, с площ 1017 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.41, 07079.11.604, 07079.11.360 и 07079.834.39, идентичен на УПИ VIII, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1020 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7107/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 340 (двадесет хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1017 (хиляда и седемнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2034,00 (две хиляди тридесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

28. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.41 по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.42, 07079.11.604 и 07079.834.40, идентичен на УПИ IX, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1046 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7108/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 920 (двадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1046 (хиляда четиридесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2092,00 (две хиляди деветдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

29. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.108 по КККР на гр. Бургас, с площ 996 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.110, 07079.834.109, 07079.834.130, 07079.834.131, идентичен на УПИ I, кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 993 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9784/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 920 (деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 996 (деветстотин деветдесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1992,00 (хиляда деветстотин деветдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

30. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.109 по КККР на гр. Бургас, с площ 1075 кв. метра, при граници: 07079.834.110, 07079.11.317, 07079.834.130, 07079.834.108, идентичен на УПИ II, кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1081 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9785/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 500 (двадесет и една хиляди и петстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1075 (хиляда седемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2150,00 (две хиляди сто и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

31. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.110 по КККР на гр. Бургас, с площ 1092 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.111, 07079.11.317, 07079.834.109, 07079.834.108, идентичен на УПИ III, кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1088 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9786/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 840 (двадесет и една хиляди осемстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1092 (хиляда деветдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2184,00 (две хиляди сто осемдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

32. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.111 по КККР на гр. Бургас, с площ 1141 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.112, 07079.11.317, 07079.834.110, идентичен на УПИ IV, кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1135 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9787/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 22 820 (двадесет и две хиляди осемстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1141 (хиляда сто четиридесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2282,00 (две хиляди двеста осемдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

33. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.112 по КККР на гр. Бургас, с площ 1061 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.113, 07079.11.317, 07079.834.111, идентичен на УПИ V, кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1054 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9788/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 220 (двадесет и една хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1061 (хиляда шестдесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2122,00 (две хиляди сто двадесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

34. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.113 по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.114, 07079.11.317, 07079.834.112, идентичен на УПИ VI, кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1043 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9789/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 920 (двадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1046 (хиляда четиридесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2092,00 (две хиляди деветдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

35. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.114 по КККР на гр. Бургас, с площ 1088 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.11.317, 07079.834.113, идентичен на УПИ VII, кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1084 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9790/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21 760 (двадесет и една хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1088 (хиляда осемдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2176,00 (две хиляди сто седемдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

36. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.97 по КККР на гр. Бургас, с площ 963 кв. метра, при граници: 07079.834.132, 07079.834.100, 07079.834.98, 07079.834.131, идентичен на УПИ I, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 962 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9791/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 260 (деветнадесет хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 963 (деветстотин шестдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1926,00 (хиляда деветстотин двадесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

37. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.98 по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 кв. метра, при граници: 07079.834.97, 07079.834.100, 07079.834.101, 07079.834.99, 07079.834.131, идентичен на УПИ II, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1001 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9792/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 060 (двадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1003 (хиляда и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2006,00 (две хиляди и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

38. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.99 по КККР на гр. Бургас, с площ 1010 кв. метра, при граници: 07079.834.98, 07079.834.101, 07079.834.133, 07079.834.131, идентичен на УПИ III, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1008 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9793/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 200 (двадесет хиляди и двеста) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1010 (хиляда и десет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2020,00 (две хиляди и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

39. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.100 по КККР на гр. Бургас, с площ 911 кв. метра, при граници: 07079.834.132, 07079.834.102, 07079.834.103, 07079.834.101, 07079.834.98, 07079.834.97, идентичен на УПИ ХI, кв. 26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 911 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9801/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 18 220 (осемнадесет хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 911 (деветстотин и единадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1822,00 (хиляда осемстотин двадесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

40. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.101 по КККР на гр. Бургас, с площ 938 кв. метра, при граници: 07079.834.100, 07079.834.102, 07079.834.103, 07079.834.133, 07079.834.99, 07079.834.98, идентичен на УПИ IV, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 937 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9794/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 18 760 (осемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 938 (деветстотин тридесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1876,00 (хиляда осемстотин седемдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

41. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.102 по КККР на гр. Бургас, с площ 972 кв. метра, при граници: 07079.834.132, 07079.834.104, 07079.834.105, 07079.834.103, 07079.834.101, 07079.834.100, идентичен на УПИ Х, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 972 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9800/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 440 (деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 972 (деветстотин седемдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1944,00 (хиляда деветстотин четиридесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

42. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.103 по КККР на гр. Бургас, с площ 949 кв. метра, при граници: 07079.834.102, 07079.834.104, 07079.834.105, 07079.834.133, 07079.834.101, 07079.834.100, идентичен на УПИ V, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 948 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9795/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 18 980 (осемнадесет хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 949 (деветстотин четиридесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1898,00 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

43. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.104 по КККР на гр. Бургас, с площ 1067 кв. метра, при граници: 07079.834.132, 07079.834.106, 07079.834.107, 07079.834.105, 07079.834.103, 07079.834.102, идентичен на УПИ IХ, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1067 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9799/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 21340 (двадесет и една хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1067 (хиляда шестдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2134,00 (две хиляди сто тридесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

44. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.105 по КККР на гр. Бургас, с площ 985 кв. метра, при граници: 07079.834.104, 07079.834.106, 07079.834.107, 07079.834.133, 07079.834.103, 07079.834.102, идентичен на УПИ VI, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9796/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 700 (деветнадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 985 (деветстотин осемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1970,00 (хиляда деветстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

45. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.106 по КККР на гр. Бургас, с площ 1255 кв. метра, при граници: 07079.834.107, 07079.834.105, 07079.834.104, 07079.834.132, идентичен на УПИ VIII, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1256 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9798/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25 100 (двадесет и пет хиляди и сто) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1255 (хиляда двеста петдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2510,00 (две хиляди петстотин и десет) лева и цена на тръжната документация - 50,20 (петдесет лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

46. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.107 по КККР на гр. Бургас, с площ 1163 кв. метра, при граници: 07079.834.106, 07079.834.133, 07079.834.105, 07079.834.104, 07079.834.132, идентичен на УПИ VII, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1163 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9797/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 23 260 (двадесет и три хиляди двеста и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1163 (хиляда сто шестдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2326,00 (две хиляди триста двадесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

47. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.94 по КККР на гр. Бургас, с площ 1035 кв. метра, при граници: 07079.11.298, 07079.834.96, 07079.834.95, 07079.834.131, идентичен на УПИ I, кв.27 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1038 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9802/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 700 (двадесет хиляди и седемстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1035 (хиляда тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2070,00 (две хиляди и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

48. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.95 по КККР на гр. Бургас, с площ 1005 кв. метра, при граници: 07079.834.96, 07079.834.132, 07079.834.131, 07079.834.94, идентичен на УПИ II, кв.27 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1007 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9803/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 100 (двадесет хиляди и сто) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1005 (хиляда и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2010,00 (две хиляди и десет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

49. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.115 по КККР на гр. Бургас, с площ 1233 кв. метра, при граници: 07079.11.299, 07079.11.301, 07079.834.117, 07079.834.116, 07079.834.132, идентичен на УПИ I, кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1240 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9804/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 660 (двадесет и четири хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1233 (хиляда двеста тридесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2466,00 (две хиляди четиристотин шестдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

50. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.116 по КККР на гр. Бургас, с площ 1212 кв. метра, при граници: 07079.834.115, 07079.834.117, 07079.834.133, 07079.834.132, идентичен на УПИ II, кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1212 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9805/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 240 (двадесет и четири хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1212 (хиляда сто и дванадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2424,00 (две хиляди четиристотин двадесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

51. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.117 по КККР на гр. Бургас, с площ 1232 кв. метра, при граници: 07079.11.301, 07079.834.118, 07079.834.133, 07079.834.116, 07079.834.115, идентичен на УПИ III, кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1228 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9806/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 640 (двадесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1232 (хиляда двеста тридесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2464,00 (две хиляди четиристотин шестдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

52. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.118 по КККР на гр. Бургас, с площ 1244 кв. метра, при граници: 07079.11.301, 07079.834.119, 07079.834.133, 07079.834.117, идентичен на УПИ IV, кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1238 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9807/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 880 (двадесет и четири хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2488,00 (две хиляда четиристотин осемдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

53. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.119 по КККР на гр. Бургас, с площ 1262 кв. метра, при граници: 07079.11.301, 07079.834.120, 07079.834.133, 07079.834.118, идентичен на УПИ V, кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1256 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9808/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25 240 (двадесет и пет хиляди двеста и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1262 (хиляда двеста шестдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2524,00 (две хиляди петстотин двадесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,48 (петдесет лв. и четиридесет и осем ст.) лева, без ДДС.

54. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.120 по КККР на гр. Бургас, с площ 1452 кв. метра, при граници: 07079.11.301, 07079.834.135, 07079.11.317, 07079.834.133, 07079.834.119, идентичен на УПИ VI, кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1441 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9809/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 29 040 (двадесет и девет хиляди и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1452 (хиляда четиристотин петдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2904,00 (две хиляди деветстотин и четири) лева и цена на тръжната документация - 58,08 (петдесет и осем лв. и осем ст.) лева, без ДДС.

55. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.121 по КККР на гр. Бургас, с площ 976 кв. метра, при граници: 07079.834.122, 07079.11.317, 07079.834.133, идентичен на УПИ I, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 971 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9810/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 520 (деветнадесет хиляди петстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 976 (деветстотин седемдесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1952,00 (хиляда деветстотин петдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

56. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.122 по КККР на гр. Бургас, с площ 994 кв. метра, при граници: 07079.834.123, 07079.11.317, 07079.834.121, 07079.834.133, идентичен на УПИ II, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 991 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9811/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 880 (деветнадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 994 (деветстотин деветдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1988,00 (хиляда деветстотин осемдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

57. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.123 по КККР на гр. Бургас, с площ 982 кв. метра, при граници: 07079.834.124, 07079.11.317, 07079.834.122, 07079.834.133, идентичен на УПИ III, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9812/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 640 (деветнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 982 (деветстотин осемдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1964,00 (хиляда деветстотин шестдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

58. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.124 по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 кв. метра, при граници: 07079.834.125, 07079.11.317, 07079.834.123, 07079.834.133, идентичен на УПИ IV, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1001 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9813/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 060 (двадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1003 (хиляда и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2006,00 (две хиляди и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

59. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.125 по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 кв. метра, при граници: 07079.834.126, 07079.11.317, 07079.834.124, 07079.834.133, идентичен на УПИ V, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1002 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9814/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 060 (двадесет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1003 (хиляда и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2006,00 (две хиляди и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

60. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.126 по КККР на гр. Бургас, с площ 1158 кв. метра, при граници: 07079.11.317, 07079.834.125, 07079.834.133, идентичен на УПИ VI, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1158 (хиляда сто петдесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9815/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 23 160 (двадесет и три хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1158 (хиляда сто петдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2316,00 (две хиляди триста и шестнадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 09.02.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 07.02.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 08.02.2022 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 16.02.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 14.02.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 15.02.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /п/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3372 Последна промяна: 15:57:47, 21 януари 2022