№1676/31.05.2023 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Юни 2023, 09:54
Валидно до: Понеделник, 3 Юли 2023, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

1676/31.05.2023

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 17 от дневния ред на проведеното на 20.12.2022 г. заседание (Протокол №46),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. Новообразуван поземлен имот с пл. №36(тридесет и шест), находящ се в кадастрален район 721(седемстотин двадесет и едно) по ПНИ на с.о. „XI-та шахта“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 481(четиристотин осемдесет и един) кв. метра, при граници: североизток-път, югоизток-НПИ №721.40, югозапад-НПИ №721.37 и НПИ №721.55, северозапад-НПИ №721.35, с начална тръжна цена 29 820(двадесет и девет хиляди осемстотин и двадесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1491(хиляда четиристотин деветдесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2982,00(две хиляди деветстотин осемдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 59,64 лева(петдесет и девет лв. и шестдесет и четири ст.), без ДДС.

  1. Новообразуван поземлен имот с пл. №47(четиридесет и седем), находящ се в кадастрален район 721(седемстотин двадесет и едно) по ПНИ на с.о. „XI-та шахта“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 451(четиристотин петдесет и един) кв. метра, при граници: НПИ №721.45, югоизток и югозапад-път, северозапад-НПИ №721.46 с начална тръжна цена 27970(двадесет и седем хиляди деветстотин и седемдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1398,50 лева(хиляда триста деветдесет и осем лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2797,00(две хиляди седемстотин деветдесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 55,94 лева(петдесет и пет лв. и деветдесет и четири ст.), без ДДС.

  1. Новообразуван поземлен имот с пл. №65(шестдесет и пет), находящ се в кадастрален район 721(седемстотин двадесет и едно) по ПНИ на с.о. „XI-та шахта“, земл. кв. Горно Езерово, гр. Бургас, целият с площ 497(четиристотин деветдесет и седем) кв. метра, при граници: НПИ №721.62, югоизток-път, югозапад-НПИ №721.26, северозапад-край на ПНИ, с начална тръжна цена 30 810(тридесет хиляди осемстотин и десет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1540,50 лева(хиляда петстотин и четиридесет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3081,00(три хиляди осемдесет и един) лева и цена на тръжната документация - 61,62 лева(шестдесет и един лв. и шестдесет и две ст.), без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 28.06.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 26.06.2023 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 27.06.2023 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 05.07.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 03.07.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 04.07.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Ивелина Маринска.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /п/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1567 Последна промяна: 09:55:53, 02 юни 2023