№1677/31.05.2023 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Юни 2023, 09:56
Валидно до: Понеделник, 3 Юли 2023, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№1677/31.05.2023

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 20 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание (Протокол №49),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.7(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1009(хиляда и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.5, идентичен на УПИ XVII(седемнадесет), кв. 19(деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1009(хиляда и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ XVIII , изток- УПИ V, юг- УПИ XVI и запад – улица, актуван с Акт №7091/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 230(двадесет и шест хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1311,50лева(хиляда триста и единадесет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2623,00(две хиляди шестстотин двадесет и три) лева и цена на тръжната документация - 52,46лева(петдесет и два лв. и четиридесет и шест ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.9(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1015(хиляда и петнадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.127, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.7, идентичен на УПИ XVI(шестнадесет), кв. 19(деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1016(хиляда и шестнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XVII, изток- УПИ VI, юг- УПИ XV и запад- улица, актуван с Акт №7090/12.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 420(двадесет и шест хиляди четиристотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1321(хиляда триста двадесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2642,00(две хиляди шестстотин четиридесет и два) лева и цена на тръжната документация - 52,84 лева(петдесет и два лв. и осемдесет и четири ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.15(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1019(хиляда и деветнадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.17, 07079.834.18, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.13, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIII(тринадесет), кв. 19(деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1019(хиляда и деветнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XIV, изток- УПИ IX, юг- УПИ XI и УПИ XII и запад – улица, актуван с Акт №7091/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 490(двадесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1324,50 лева(хиляда триста двадесет и четири лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2649,00(две хиляди шестстотин четиридесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 52,98 лева(петдесет и два лв. и деветдесет и осем ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.16(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка едно шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 1044(хиляда четиридесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.19, 07079.834.14, идентичен на УПИ IX(девет), кв. 19(деветнадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1044(хиляда четиридесет и четири) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ VIII, изток- улица, юг- УПИ X и УПИ XI, запад- УПИ XIII, актуван с Акт №7083/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 140(двадесет и седем хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1357(хиляда триста петдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2714,00(две хиляди седемстотин и четиринадесет) лева и цена на тръжната документация- 54,28 лева(петдесет и четири лв. и двадесет и осем ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.20(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1120(хиляда сто и двадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.129, 07079.834.23, 07079.834.21, 07079.834.127, идентичен на УПИ XII(дванадесет) , кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1120(хиляда и сто и двадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток- УПИ XIII, юг- УПИ XI и запад- улица, актуван с Акт №7131/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 29 120(двадесет и девет хиляди сто и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1456(хиляда четиристотин петдесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2912,00(две хиляди деветстотин и дванадесет) лева и цена на тръжната документация - 58,24 лева(петдесет и осем лв. и двадесет и четири ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.21(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 1091 (хиляда деветдесет и един) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.20, 07079.834.23, 07079.834.24, 07079.834.22, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIII (тринадесет), кв. 21 (двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1091 (хиляда деветдесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- улица, изток- УПИ I, юг- УПИ XI и УПИ II и запад- УПИ XII, актуван с Акт №7132/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 28 370(двадесет и осем хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1418,50лева(хиляда четиристотин и осемнадесет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2837,00(две хиляди осемстотин тридесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 56,74 лева(петдесет и шест лв. и седемдесет и четири ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.23(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две три) по КККР на гр. Бургас, с площ 1159(хиляда сто петдесет и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.129, 07079.834.25, 07079.834.26, 07079.834.24, 07079.834.21, 07079.834.20, идентичен на УПИ XI(единадесет), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1159(хиляда сто петдесет и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XII и УПИ XIII, изток- УПИ II, юг- УПИ X и запад- улица, актуван с Акт №7130/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 30 130(тридесет хиляди сто и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1506,50 лева(хиляда петстотин и шест лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3013,00лева(три хиляди и тринадесет) и цена на тръжната документация - 60,26лева(шестдесет лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.24(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 1105(хиляда и сто и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.23, 07079.834.25, 07079.834.26, 07079.834.22, 07079.834.128, 07079.834.21, идентичен на УПИ II(две), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1105(хиляда сто и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ I и УПИ XIII, изток- улица, юг- УПИ III и запад- УПИ XI, актуван с Акт №7121/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 28 730(двадесет и осем хиляди седемстотин и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1436,50 лева(хиляда четиристотин тридесет и шест лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2873,00(две хиляди осемстотин седемдесет и три)лева и цена на тръжната документация - 57,46 лева(петдесет и седем лв. и четиридесет и шест ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.25(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1027(хиляда двадесет и седем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.129, 07079.834.27, 07079.834.28, 07079.834.26, 07079.834.24, 07079.834.23, идентичен на УПИ X(десет), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1027(хиляда двадесет и седем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XI, изток- УПИ III, юг- УПИ IX и запад- улица, актуван с Акт №7129/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 700(двадесет и шест хиляди и седемстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1335(хиляда триста тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2670,00(две хиляди шестстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 53,40 лева(петдесет и три лв. и четиридесет ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.26(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 983(деветстотин осемдесет и три) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.25, 07079.834.27, 07079.834.28, 07079.834.128, 07079.834.24, 07079.834.23, идентичен на УПИ III(три), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 983(деветстотин осемдесет и три) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ II, изток- улица, юг- УПИ IV, запад- УПИ X, актуван с Акт №7122/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 560(двадесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1278(хиляда двеста седемдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2556,00(две хиляди петстотин петдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 51,12 лева(петдесет и един лв. и дванадесет ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.27(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1060(хиляда и шестдесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.129, 07079.834.29, 07079.834.30, 07079.834.28, 07079.834.26, 07079.834.25, идентичен на УПИ IX(девет), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1061(хиляда шестдесет и един) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ X, изток- УПИ IX, юг- УПИ VIII и запад- улица, актуван с Акт №7128/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 560(двадесет и седем хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1378(хиляда триста седемдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2756,00(две хиляди седемстотин петдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 55,12 лева(петдесет и пет лв. и дванадесет ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.28(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1061(хиляда шестдесет и едно) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.27, 07079.834.29, 07079.834.30, 07079.834.128, 07079.834.26, 07079.834.25, идентичен на УПИ IV(четири), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1061(хиляда шестдесет и едно) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север -УПИ III, изток - улица, юг- УПИ V и запад- УПИ IX, актуван с Акт №7123/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 590(двадесет и седем хиляди петстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1379,50лева(хиляда триста седемдесет и девет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2759,00 (две хиляди седемстотин петдесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 55,18 лева(петдесет и пет лв. и осемнадесет ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.29(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка две девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 992(деветстотин деветдесет и два) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.129, 07079.834.31, 07079.834.32, 07079.834.30, 07079.834.28, 07079.834.27, идентичен на УПИ VIII(осем), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 992(деветстотин деветдесет и два) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IX, изток- УПИ V, юг- УПИ VII и запад- улица, актуван с Акт №7127/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 790(двадесет и пет хиляди седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1289,50 лева(хиляда двеста осемдесет и девет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2579,00(две хиляди петстотин седемдесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 51,58 лева(петдесет и един лв. и петдесет и осем ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.30(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1125(хиляда сто двадесет и пет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.29, 07079.834.31, 07079.834.32,07079.834.28, 07079.834.128 и 07079.834.27, идентичен на УПИ V(пет), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1125 (хиляда сто двадесет и пет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ IV, изток- улица, юг- УПИ VI и запад –УПИ VIII, актуван с Акт №7124/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 29 250(двадесет и девет хиляди двеста и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1462,50 лева(хиляда четиристотин шестдесет и два лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2925,00(две хиляди деветстотин двадесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 58,50 лева(петдесет и осем лв. и петдесет ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.31(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка три едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 1083(хиляда осемдесет и три) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.129, 07079.834.32, 07079.834.30 и 07079.834.20, идентичен на УПИ VII(седем), кв. 21(двадесет и едно) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1083(хиляда осемдесет и три) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ VIII, изток- УПИ VI, югоизток- улица и запад –улица, актуван с Акт №7126/18.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 28 160(двадесет и осем хиляди сто и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1408(хиляда четиристотин и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2816,00(две хиляди осемстотин и шестнадесет) лева и цена на тръжната документация - 56,32 лева(петдесет и шест лв. и тридесет и две ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.43(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири три) по КККР на гр. Бургас, с площ 1009(хиляда и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.128, 07079.834.44, 07079.11.604, 07079.834.42, идентичен на УПИ XI(единадесет) в кв. 20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1009(хиляда и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: северозапад-УПИ X, североизток- край на регулацията, югоизток- УПИ XII, югозапад- улица, актуван с Акт №7110/16.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 310(двадесет и шест хиляди и триста и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1315,50 лева(хиляда триста и петнадесет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2631,00(две хиляди шестстотин тридесет и един) лева и цена на тръжната документация - 52,62 лева(петдесет и два лв. шестдесет и две ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.44(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 988(деветстотин осемдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.45, 07079.11.604, 07079.834.43, 07079.834.128, идентичен на УПИ XII(дванадесет) в кв. 20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 989(деветстотин осемдесет и девет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници- северозапад- УПИ XI, североизток-край на регулацията, югоизток- УПИ XIII и югозапад-улица, актуван с Акт №7111/16.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 840(двадесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1292(хиляда двеста деветдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2584,00(две хиляди петстотин осемдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 51,68 лева(петдесет и един лв. шестдесет и осем ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.45(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири пет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1268(хиляда двеста шестдесет и осем) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.46, 07079.11.604, 07079.834.44, 07079.834.128, идентичен на УПИ XIII(тринадесет) в кв. 20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1268(хиляда двеста шестдесет и осем) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници- север- УПИ XII, изток-край на регулацията, юг- УПИ XIV и запад-улица, актуван с Акт №7112/16.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 33 100(тридесет и три хиляди и сто) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1655(хиляда шестстотин петдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3310,00(три хиляди триста и десет) лева и цена на тръжната документация - 66,20 лева(шестдесет и шест лв. и двадесет ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.46(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четиридесет и шест) по КККР на гр. Бургас, с площ 1054(хиляда петдесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.47, 07079.11.607, 07079.834.45, 07079.834.128, идентичен на УПИ XIV(четиринадесет) в кв.20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1054(хиляда петдесет и четири) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XIII, изток-край на регулацията, юг- УПИ XV, запад- улица, актуван с Акт № 7113/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 480(двадесет и седем хиляди четиристотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1374(хиляда триста седемдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2748,00(две хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 54,96 лева(петдесет и четири лв. и деветдесет и шест ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.47(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири седем) по КККР на гр. Бургас, с площ 1015(хиляда и петнадесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.48, 07079.11.358, 07079.11.604, 07079.834.46, 07079.834.128, идентичен на УПИ XV(петнадесет) в кв.20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1015(хиляда и петнадесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XIV, изток-край на регулацията, юг- УПИ XVI, запад- улица, актуван с Акт № 7114/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 490(двадесет и шест хиляди четиристотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1324,50лева(хиляда триста двадесет и четири лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2649,00(две хиляди шестстотин четиридесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 52,98 лева(петдесет и два лв. и деветдесет и осем ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.48(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 989(деветстотин осемдесет и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.49, 07079.11.358, 07079.834.47, 07079.834.128, идентичен на УПИ ХVI(шестнадесет) в кв.20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 990(деветстотин и деветдесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ ХV, изток-край на регулация, юг-УПИ ХVII, запад- улица, актуван с Акт № 7115/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 690(двадесет и пет хиляди шестстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1284,50 лева(хиляда двеста осемдесет и четири лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2569,00(две хиляди петстотин шестдесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 51,38 лева(петдесет и един лв. и тридесет и осем ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.49(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка четири девет) по КККР на гр. Бургас, с площ 1054(хиляда петдесет и четири) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.50, 07079.11.358, 07079.834.48, 07079.834.128, идентичен на УПИ XVII(седемнадесет) в кв.20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1054(хиляда петдесет и четири) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ XVI, изток- край на регулацията, юг-УПИ XVIII, запад- улица, актуван с Акт № 7116/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 350(двадесет и седем хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1367,50 лева(хиляда триста шестдесет и седем лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2735,00(две хиляди седемстотин тридесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 54,70 лева(петдесет и четири лв. и седемдесет ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.50(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка пет нула) по КККР на гр. Бургас, с площ 1059(хиляда петдесет и девет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.51, 07079.11.358, 07079.834.49, 07079.834.128, идентичен на УПИ ХVIII(осемнадесет) в кв.20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1060(хиляда шестдесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ ХVII, изток-край на регулацията, юг-УПИ XIX, запад- улица, актуван с Акт № 7117/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 590(двадесет и седем хиляди петстотин и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1379,50 лева(хиляда триста седемдесет и девет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2759,00(две хиляди седемстотин петдесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 55,18 лева(петдесет и пет лв. и осемнадесет ст.), без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.51(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка пет едно) по КККР на гр. Бургас, с площ 980(деветстотин осемдесет) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.52, 07079.11.358, 07079.834.50, 07079.834.128, идентичен на УПИ XIX(деветнадесет) в кв.20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980(деветстотин и осемдесет) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ XVIII, изток- край на регулация, юг-УПИ XX, запад- улица, актуван с Акт № 7118/16.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 25 530(двадесет и пет хиляди петстотин и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1276,50 лева(хиляда двеста седемдесет и шест лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2553,00 (две хиляди петстотин петдесет и три) лева и цена на тръжната документация - 51,06 (петдесет и един лв. и шест ст.) лева, без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.52(нула седем нула седем девет точка осем три четири точка пет две) по КККР на гр. Бургас, с площ 1032(хиляда тридесет и два) кв. метра, с начин на трайно ползване: незастроен имот за курортно- рекреационен обект, при граници: 07079.834.131, 07079.834.130, 07079.11.358, 07079.834.51, 07079.834.128, идентичен на УПИ XX(двадесет) в кв. 20(двадесет) по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1032(хиляда тридесет и два) кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север- УПИ XIX, изток – край на регулация, юг- улица, запад- улица, актуван с Акт №7119/16.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 26 780(двадесет и шест хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1339(хиляда триста тридесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2678,00(две хиляди шестстотин седемдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 53,56 лева(петдесет и три лв. и петдесет и шест ст.), без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 28.06.2023 г., от 14:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 26.06.2023 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 27.06.2023 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 05.07.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 03.07.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 04.07.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Ивелина Маринска.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /п/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3915 Последна промяна: 10:03:47, 02 юни 2023