№1787/08.06.2023 г.2023 Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на следните нежилищни обекти - частна общинска собственост, представляващи

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 9 Юни 2023, 09:31
Валидно до: Сряда, 5 Юли 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

№ 1787/08.06.2023 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 31.01.2023 г. заседание (Протокол № 47),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на следните нежилищни обекти - частна общинска собственост, представляващи:

1. Каса № 13, с площ 2.74(две цяло и седемдесет и четири стотни) кв. метра, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север –главен коридор; изток – каса №14; юг – ТИЦ; запад – южен изход на Автогара Юг, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,00 (дванадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лева.

2. Каса № 14, с площ 2.64 (две цяло и шестдесет и четири стотни) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – главен коридор; изток – ТИЦ; юг – ТИЦ; запад – каса №13, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11,50 (единадесет лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 345,00 (триста четиридесет и пет) лева.

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

  1. Да отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 1 и чл. 53а, ал.2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г., а именно: физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, в чиито утвърдени маршрутни разписания е включена Автогара „Юг“.
  2. Да нямат действащи договори за отдаване под наем на каса в сградата на „Автогара Юг“.

Участниците в търга могат да сключат договор само за едно помещение.

Търгът да се проведе на 28.06.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 26.06.2023 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 27.06.2023 г.

Оглед на обекта може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0889 306 572 – Михаил Граматиков.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 05.07.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 03.07.2023 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 04.07.2023 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 и 056/907 223.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1584 Последна промяна: 09:40:00, 09 юни 2023