№ 2249/11.07.2023г Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (1.10.23г.-30.9.24г.)

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 12 Юли 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 9 Август 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 2249/11.07.2023г.

На основание чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет – Бургас, по т. 33 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание (Протокол № 49), във връзка с чл.14 и чл.55, ал.1 от същата наредба

О Т К Р И В А М :

Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2023 г. - 30.09.2024 г.), съгласно списъци - Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед, с подробно описана начална тръжна цена и стъпка за наддаване за всеки отделен имот.

В търговете могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската Агенция по безопасност на храните.

Търговете да се проведат на 02.08.2023 г. от 10:10 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

Определям депозит за участие в търга, в размер на 30% от началната тръжна цена на годишния наем за всеки земеделски имот (посочена в Приложение № 1), като депозитната вноска да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в “Общинска банка“ АД – клон Бургас.

Определям цена на един комплект тръжна документация за землище в размер - 30 (тридесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 31.07.2023 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в непрозрачни запечатани пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват: землището, номерата на имотите за които се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 01.08.2023 г.

Утвърждавам тръжна документация, за посочените в Приложение №1 пасища, мери и ливади, както следва:

- Копие от настоящата заповед;

- Условия за провеждане на търг с тайно наддаване;

- Приложение № 1 - Списък на имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади по землища;

- Приложение № 2 - Таблица с началните тръжни цени по землища;

- Приложение № 3 - Заявление за участие в търга;

- Приложение № 4 - Декларация по образец;

- Приложение № 5 - Декларация за оглед на имот/и;

- Приложение № 6 - Наддавателно предложение;

- Приложение № 7 - Проекто – договор;

При обявяване на търговете за непроведени, повторни търгове ще се проведат на 09.08.2023 г. от 10:10 часа в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26, ет. 1, зала 1.

Заявление за участие в повторните търгове за съответния имот могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 07.08.2023 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторните търгове е до 16:00 часа на 08.08.2023 г.

Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител, е задължително. При неявяване се губи внесения депозит за участие в търга.

Съобщение за търговете да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас / П /

Файлове:

Приложение_1а
Номер: 2_Приложение_1а.xlsx
Дата: 12.07.2023 / 12:06

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 660 Последна промяна: 12:12:27, 12 юли 2023