№2351/19.07.2023г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 20 Юли 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 16 Август 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

2351/19.07.2023г.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост чл.14, ал.1 и 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 29.05.2023 г. заседание (Протокол № 51)

 

О Т К Р И В А М

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ обособено помещение с площ от 83,60 кв.м - без външни стълби, вътрешен двор и тераси, с предназначение за „предоставяне на бар-кафе услуги", състоящо се от търговска зала с площ от 53,60 кв.м кухненски и обслужващи помещения (подготвителни) с площ от 21 кв.м и санитарни помещения с площ от 9 кв.м, представляващо част от помещение с обща застроена площ 166,60 кв.м, разположено на партерния етаж в югоизточната част на двуетажна обществена страда „Дом на нефтохимика” с идентификатор 07079.612,181.l по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.612.181 по КК на гр. Бургас.

Определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 678 (шестстотин седемдесет и осем) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване - 67,80 лева (шестдесет и седем лв. и осемдесет ст.) и депозит в размер на 203,40 лева (двеста и три лв. и четиридесет ст.)

Търгът да се проведе на 09.08.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, ет.1, зала 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при ”Общинска банка“ АД, клон Бургас - ВIС SOMBBGSF, с/ка BG 89 SOMB 9130 33 23996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 07.08.2023 година.

Заявления за участие в тьрга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписват номера и местонахождението на имота/ обекта за който се участва, точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 08.08.2023 година,

Утвърждавам тръжна документация, както следва:

  • Копие от настоящата заповед;
  • Приложение № 1 – Молба-образец;
  • Приложение № 2 – Декларация;
  • Приложение № 3 – Договор – проект;
  • Схема-разпределение на имота;

Оглед на имота може да бъде извършван след предварително записване на тел. 0889410445 - Димитър Маджаров.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота, да се проведе на 16.08.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” № 26, ет.1, зала 1.

Ново заявление за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 14.08.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 15.08.2023 година.

Явяването на кандидатите в определения ден и час на търга – лично или чрез надлежно упълномощен представител е задължително. При неявяване, се губи внесения за участие в търга депозит.

Допълнителна информация: тел. 056/907 222 – Даниела Траева.

Съобщение за търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви върху информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. “Александровска”. Заповедта да се обяви на интернет страницата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в четиринадесет дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост“ при община Бургас и на Председателя на Комисията

за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

/ П /

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 670 Последна промяна: 10:17:07, 20 юли 2023