№ 3176/27.09.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 29 Септември 2023, 09:08
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 3176/27.09.2023 г.

 

  • основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1 и 2 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 25.07.2023 г. заседание (Протокол №54)

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляваща самостоятелно обособен обект – помещение (кабинет за творческа дейност), с площ 61 кв.м, разположен в северозападната част на сутерена в сградата на Летен театър – гр. Бургас, находяща се в Приморски парк – гр. Бургас, отразена с идентификатор 07079.618.6.2 в КККР на гр. Бургас, актувана с Акт №10000/07.07.2022 г. за публична общинска собственост, при граници на обекта: север – външен зид, изток – коридор, юг – складове, запад – външен зид, за звукозаписно студио.

Определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 130,66 (сто и тридесет лева и шестдесет и шест стотинки) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване – 13,06 (тринадесет лв. и шест ст.) лева и депозит в размер на 391,98 (триста деветдесет и един лв. и деветдесет и осем ст.) лева.

Търгът да се проведе на 19.10.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. “Александровска” № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при “Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, с/ка BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. “Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 17.10.2023 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 18.10.2023 година.

Утвърждавам тръжна документация, както следва: Молба–образец /приложение №1/, Декларация /приложение №2/, Договор–проект /приложение №3/, Схема-разпределение на имота и Заповед.

Оглед на имота може да бъде извършван след предварително записване на тел. 0889410445 – Димитър Маджаров.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота, да се проведе на 26.10.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.“Александровска” №26, ет.1, стая №111.

Ново заявление за участие в повторния търг за имота да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 24.10.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 25.10.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция “Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ /П/

За Кмет на Община Бургас

Съгласно Заповед №3114/26.09.2023 г.

на Кмета на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1008 Последна промяна: 09:10:40, 29 септември 2023