№ 459/19.02.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща поетично кафене

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 16 Март 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

459/19.02.2021 г.

На основание чл. 14, ал.1 и 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 20 от проведеното на 26.01.2021 г. заседание (Протокол № 19),

ОТКРИВАМ:

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляваща поетично кафене, с обща площ 34.65 кв.м, включващо следните помещения: мокър-бюфет с площ 9.03 кв. м, кетъринг зала с площ 6.66 кв.м, миялна зала за кетъринг с площ 7.12 кв.м, помещение за отпадъци с площ 1.82 кв.м, входно преддверие с площ 5.73 кв.м, преддверие с площ 1.98 кв.м и санитарен възел с площ 2.31 кв.м, ведно с част от прилежаща открита тераса от към изток – североизток, с площ 74 кв.м, граничеща с кафето, за разполагане на маси към обекта, разположено в североизточната част на сутеренния етаж на сграда Културен център „Морско казино“ с идентификатор 07079.618.214.44 по Кадастрална карта (КК) на гр. Бургас, изградена в Морска градина, гр. Бургас, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.618.214 по КК на гр. Бургас, представляващ част от УПИ І в кв.1 по плана на Приморски парк - гр. Бургас, със застроена площ 656 кв.м, актуван с Акт №169/06.05.1997 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 490 (четиристотин и деветдесет), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 1470,00 (хиляда четиристотин и седемдесет) лева.

Търгът да се проведе на 11.03.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

 Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 09.03.2021 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 10.03.2021 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 18.03.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 16.03.2021 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 17.03.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ   /П/
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2556 Последна промяна: 10:15:10, 23 февруари 2021