ЗАПОВЕД № 2251/13.07.2022 г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот, актуван с Акт № 7698/14.01.2014 г. за частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 15 Юли 2022, 11:07
Валидно до: Вторник, 2 Август 2022, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

№ 2251/13.07.2022 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 21 от проведеното на 22.02.2022 г. заседание (Протокол № 33),

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот, актуван с Акт № 7698/14.01.2014 г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ (две римско), целият с площ 4787 (четири хиляди седемстотин осемдесет и седем) кв. м, отреден „За буферен паркинг“ в кв. 2 (две) по ПУП-ПУР на гр. Бургас, обособен от ПИ с идентификатор 07079.501.273 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка две седем три) по КККР, за изграждане на паркинг, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3829,60 (три хиляди осемстотин двадесет и девет лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 382,96 (триста осемдесет и два лв. и деветдесет и шест ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 11 488,80 (единадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лв. и осемдесет ст.) лева.

Търгът да се проведе на 03.08.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скици на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 01.08.2022 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 02.08.2022 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 10.08.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 08.08.2022 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 09.08.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 486 Последна промяна: 11:16:35, 15 юли 2022