№ 661/09.03.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, недвижим имот, находящ се в югозападната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкус

Публикувано на:
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д 

661/09.03.2021 г.

           

След извършена служебна проверка на моя Заповед № 461/19.02.2021г., за откриване на процедура за отдаване под наем се установи, че обетът предмет на посочената заповед е част от споделено пространство, включено в културни мероприятия на Община Бургас преди стартиране на тръжната процедура, което изисква отлагане провеждането на търга след приключването им. В тази връзка следва да се удължат определените срокове за закупуване и подаване на документи за участие в търга.

Ето защо и като взех предвид изискванията на чл. 62, ал. 1 от НРПУРОИВ, че е необходимо публикуване на съобщение за откриване на тръжната процедура най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие в публичния търг, в поне един местен ежедневник, както и поставяне на съобщение на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване процедурата.

З А П О В Я Д В А М :

 

Изменям моя Заповед № 461/19.02.2021г., като същата придобива следното съдържание:

Да се проведе процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, недвижим имот, находящ се в югозападната част на първия етаж в сградата на „Културно-образователен център на съвременното изкуство и библиотека“, изградена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.609.16 по КК на гр. Бургас, съответен на УПИ І в кв.113 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, със застроена площ 1158 кв.м и представляващ магазин-книжарница за продажба на книги, художествени изделия, канцеларски материали и консумативи с площ от 146.30 кв.м, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 495 (четиристотин деветдесет и пет), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 49,50 (четиридесет и девет лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 1485,00 (хиляда четиристотин осемдесет и пет) лева.

Търгът да се проведе на 07.04.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

 

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 05.04.2021 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 06.04.2021 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 14.04.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 12.04.2021 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 13.04.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2094 Последна промяна: 17:09:49, 11 март 2021