№ 752/18.03.2021 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, поземлени имоти с.Маринка и УПИ в кв.Долно Езерово и кв.Банево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 19 Март 2021, 11:36
Валидно до: Вторник, 13 Април 2021, 16:00

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

752/18.03.2021 г.

 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г. заседание (Протокол № 15), Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16), Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16) и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 21.12.2020 г. заседание (Протокол № 18)

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г. заседание (Протокол № 15):

1.1. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.60 по КККР на с. Маринка, с площ 310 кв. метра, при граници: 47202.503.191, 47202.503.54, 47202.503.53, 47202.503.59, 47202.503.224, съответстващ на поземлен имот с пл. №60, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 310 кв. метра, актуван с Акт №8931/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7 440 (седем хиляди четиристотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 744,00 (седемстотин четиридесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.84 по КККР на с. Маринка, с площ 119 кв. метра, при граници: 47202.503.222, 47202.503.20, 47202.503.221, съответстващ на поземлен имот с пл. №84, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 119 кв. метра, актуван с Акт №8969/14.05.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 130,00 (сто и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 260,00 (двеста и шестдесет)  лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.329 по КККР на с. Маринка, с площ 552 кв. метра, при граници: 47202.503.235, 47202.503.77, 47202.503.315, 47202.503.73, 47202.503.76, съответстващ на поземлен имот с пл. №329, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 552 кв. метра, актуван с Акт №8947/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 460 (тринадесет хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 673,00 (шестстотин седемдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1346,00 (хиляда триста четиридесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 47202.503.330 по КККР на с. Маринка, с площ 292 кв. метра, при граници: 47202.503.235, 47202.7.348, 47202.503.77, съответстващ на поземлен имот с пл. №330, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците-училищното“, земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 292 кв. метра, актуван с Акт №8948/06.03.2018г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7 000 (седем хиляди) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 700,00 (седемстотин) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

  1. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16):

2.1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) II-610, кв. 100, с площ      314  кв.м, при граници: север – улица, изток - УПИ III, юг - УПИ ХVIII и УПИ ХIХ, запад - УПИ I, отреден "за жилищно строителство", по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.610, с площ       314 кв.м, при съседи: 07079.825.609, 07079.825.627, 07079.825.626, 07079.825.649, 07079.825.611 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9461/09.11.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 560 (дванадесет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 628,00 (шестстотин двадесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1256,00 (хиляда двеста петдесет и шест) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХVIII-626, кв. 100, с площ 363 кв.м, при граници: север - УПИ II и III, изток – ХVI, юг – улица, запад - УПИ ХIХ, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.626, с площ 363  кв.м, при съседи: 07079.825.627, 07079.825.625, 07079.825.649, 07079.825.611, 07079.825.610 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9462/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 15 250 (петнадесет хиляди двеста и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 762,50 (седемстотин шестдесет и два лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1525,00 (хиляда петстотин двадесет и пет) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХIХ-627, кв. 100, с площ 332 кв.м, при граници: север - УПИ I и УПИ I,; изток – ХVIII, юг – улица, запад - УПИ ХХ, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово,  гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.627, с площ 333 кв.м, при съседи: 07079.825.628, 07079.825.626, 07079.825.649, 07079.825.610, 07079.825.609 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9463/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13 940 (тринадесет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 697,00 (шестстотин деветдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1394,00 (хиляда триста деветдесет и четири) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХХ-628, кв. 100, с площ   302 кв.м, при граници: север - УПИ I, изток - УПИ ХIХ, юг – улица, запад – улица, отреден "за жилищно строителство" по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.825.628, с площ 302 кв.м, при съседи: 07079.825.627, 07079.825.649, 07079.825.609 по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №9464/09.11.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 680 (дванадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 634,00 (шестстотин тридесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1268,00 (хиляда двеста шестдесет и осем) лева и цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

  1. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 24.11.2020 г. заседание (Протокол № 16), ПИ с идентификатор 07079.13.1935 по КККР на гр. Бургас, местност „Мочура“, с площ 198 кв. метра, съответстващ на поземлен имот № 507772 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници по КК: 07079.13.1934, 07079.13.1937, 07079.13.636, 07079.13.641, , актуван с Акт №8576/10.11.2016 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 7 180 (седем хиляди сто и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 359 (триста петдесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 718,00 (седемстотин и осемнадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

  1. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 25 от дневния ред на проведеното на 21.12.2020 г. заседание (Протокол № 18)

4.1. УПИ ХІІ (дванадесет римско), кв. 15 (петнадесет), целият с площ 435 (четиристотин тридесет и пет) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ХІ-162; изток, югоизток - улица; запад, югозапад - УПИ V-163, актуван с Акт №9419/15.06.2020г. за частна общинска собственост, отреден „за жилищно строителство“, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1389 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно три осем девет), целият с площ 435 (четиристотин тридесет и пет) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.163, 07079.705.1405, 07079.705.3010, 07079.705.164, с начална тръжна цена 25 170 (двадесет и пет хиляди сто и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1258,50 (хиляда двеста петдесет и осем лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2517,00 (две хиляди петстотин и седемнадесет) лева и цена на тръжната документация – 50,34 (петдесет лв. и тридесет и четири ст.) лева, без ДДС.

4.2. УПИ ХV (петнадесет римско), кв. 82 (осемдесет и две), целият с площ 544 (петстотин четиридесет и четири) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - улица; изток - УПИ VІ; юг - VІІ-1067; запад - УПИ V за озел., актуван с Акт №8794/01.11.2017г. за частна общинска собственост, отреден „за жилищно строителство“, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.2834 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две осем три четири), целият с площ 543 (петстотин четиридесет и три) кв.м по КК на гр.Бургас, при съседи: 07079.705.3043, 07079.705.1850, 07079.705.1067, 07079.705.2835, с начална тръжна цена 32 300 (тридесет и две хиляди и триста) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1615,50 (хиляда шестстотин и петнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3230,00 (три хиляди двеста и тридесет) лева и цена на тръжната документация – 64,60 (шестдесет и четири лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 15.04.2021 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 13.04.2021 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 14.04.2021 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 22.04.2021г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 20.04.2021 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 21.04.2021 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ  /П/

Кмет на Община Бургас

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4790 Последна промяна: 11:41:03, 19 март 2021