№ 831/30.03.2021 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част с площ от 45 кв. м от имот за рибарско пристанище

Публикувано на: Четвъртък, 1 Април 2021, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 22 Април 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

№ 831/30.03.2021 г.

 

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г.  заседание (Протокол № 15),

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част с площ от 45 кв. м от имот,  представляващ ПИ с идентификатор 07079.10.1331 – за рибарско пристанище, публична собственост на Община Бургас, за разполагане на преместваем обект - заведение за обществено хранене по одобрена план – схема на преместваеми обекти. Обектът да се ползва за извършване на търговска дейност.

Определям начална конкурсна цена на месечния наем в размер на 367,00 (триста шестдесет и седем) лева, без ДДС.

Определям стъпка за наддаване 36,70 (тридесет и шест лв. и седемдесет ст.) лева.

I.Определям следните условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:

Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:

1.        Идейна концепция за общо архитектурно решение на поставяемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение.

2. Детайлна идейна концепция за архитектурно решение на поставяемия обект, придружена с обяснителна записка за използваните материали, 3Д визуализации, идеен архитектурен чертеж (две фасади и разрез), включваща КСС.

3. Изчерпателна информация за извършваната дейност от обекта, както и описание на приноса на обекта за морската насоченост на зоната- рибарското пристанище.

II.Определям следните критерии за оценяване на офертите и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

Офертите на участниците ще се разглеждат от комисията на няколко етапа:

-        Разглеждане на предложенията по допустимост, като едва след решение на комисията, че са налице всички изискуеми документи ще се пристъпи към следващия етап;

-        Разглеждане на идейна концепция на допуснатите кандидати, като  едва след решение на комисията, че същите отговарят на поставените изисквания ще се пристъпи към оценяване;

-        Разглеждане на предложените от участниците месечни наемни цени в наддавателните предложения.

 

III.Класирането ще се извърши на база следните критерии:

1.      К1 – оценка на Идейна концепция за общо архитектурно решение на преместваемия обект с обяснителна записка, съдържаща детайлно описание на цялостното предложение за архитектурно оформяне, включително мерки, дейности  и елементи на синтеза за осмислянето му като зона с подчертана морска насоченост, чертежи и визуализации за изясняване в максимална степен проектното предложение, описани в точка I, т. 1 до т.3 включително.

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Визията на обекта трябва да кореспондира с облика на Рибарско пристанище Крайморие. Територията е целесъобразно да се организира като обособен кът за отдих и развлечение, място, на което ще се усеща морската атмосфера и дух. За реализиране на интегрирано решение и завършеност на цялостния силует на пристанището, преместваемият обект и пространството около него трябва да притежават собствен и характерен облик, в архитектурно единство с прилежащата територия за постигане на общо въздействие на пространството като цялостен  ансамбъл.

Представените идейни проекти ще се оценяват от Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, чрез тайно гласуване. Всеки член на комисията оценява идейния проект, като дава оценка от 1 до 50 точки и поставя оценката си в плик, без да посочва името си. Оценките се сумират и сборът им се разделя на броя на членовете на комисията, като полученото частно представлява оценката за съответния проект.

Тежест на критерия N1=0,5

 

2. К2 – Цена (месечна наемна цена, в лева, без ДДС):

Кандидатите получават от 1 до 50 точки.

Оценяването се извършва по формулата:

К2 =  Ц (участник)     х 50,

Ц (максимална)

където Ц (участник) е предложената от кандидата цена, а Ц (максимална) е най–високата предложена цена.

Тежест на критерия: N2=0,5

Комплексна оценка на предложенията на допуснатите кандидати се извършва по формулата:

К=К1хN12хN2

На първо място ще бъде класиран кандидатът получил най-висок брой точки, изразяващ се в комплексна оценка – К.

При равен брой точки, се провежда таен търг между кандидатите, получили еднакъв брой точки, докато един от тях достигне по-висока месечна наемна цена. За целта кандидатите попълват ново наддавателно предложение, като трябва да наддадат с минимум една стъпка от достигнатата месечна наемна цена.

Офертата на кандидата трябва да е изготвена, в съответствие с приложените образци и да е съобразена с решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 27.10.2020 г.  заседание (Протокол № 15).

Наддавателното предложение се поставя в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.

Идейният проект, ведно с количествено-стойностната сметка се поставят в отделен, непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост плик, който се поставя в плика с офертата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Депозитът за участие в конкурса е в размер 1 101 (хиляда сто и един) лева, платими по банков път по сметка на Община Бургас: IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон гр. Бургас.

Цената за закупуване на документацията за участие в конкурсната процедура в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС (невъзстановими), се заплаща на касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в конкурса се закупува от ЦАО, находящ се на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

 

Крайният срок за закупуване на документацията за участие в конкурса е до 20.04.2021 г.

Предложенията за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в надписан, запечатан, непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, в срок до 21.04.2021 година.

Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – 16.04.2021 г. от 09:30 до 16:00 часа.

Дата и място за провеждане на конкурса – на 22.04.2021 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. ”Александровска” №26, стая №111.

Утвърждавам конкурсна документация, както следва: заявление – приложение №1;  декларация - приложение №2;  проект на договор – приложение №3; декларация, специални условия - приложение №4;  декларация за оглед на имота - декларация - приложение №5; декларация за приемане условията на конкурса - приложение №6; наддавателно предложение – приложение №7; Копие от настоящата заповед; Схема-разпределение.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.      Заповедта за конкурса да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас, откъм ул. „Александровска”.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването й пред Административен съд – Бургас.

Заповедта да се връчи на директора на Дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

Изпълнението на заповедта възлагам на Директора на Дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

ЙОРДАНКА БЕНОВА-АНАНИЕВА   /П/

За Кмет на Община Бургас

(Съгласно Заповед № 826/29.03.2021 г. на

Кмета на Община Бургас)

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2577 Последна промяна: 10:03:15, 01 април 2021