Търгове

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на…

Прочетете повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под…

Прочетете повече

Заповед № 254/05.02.2015г.

В Община Бургас е постъпило писмо вх. №70-00-436/2/04.02.2015г. от "Болкан Ентертейнмент Компани ЕООД, с което е поискано спешно подписване на договора за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ дни на част от недвижим имот – публична общинска собственост с идентификатор по КККР на гр. Бургас 07079.618.139, с площ…

Прочетете повече

На основание чл. 14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл.68 от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 16.12.2015 г. заседание (протокол № 45)

О Т К Р И В А М:   Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І, в кв. 40 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, целият с площ 18 933 (осемнадесет хиляди деветстотин тридесет и три)…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за продажба на имоти - частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и  решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 52 от дневния ред на проведеното…

Прочетете повече

Община Бургас открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за 10 дни на част от имот общинска собственост

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 51, 52 и 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас,…

Прочетете повече

Община Бургас открива публичен търг за отдаване под наем на общински имот чрез публичен търг с тайно наддаване

На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедурa за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за продажба на имоти - частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и  решения на Общински съвет – Бургас, Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна…

Прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – общинска собственост

  О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На  основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17, ал.1, и чл. 51  от  Наредбата  за  реда  за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с  общински  имоти…

Прочетете повече