Търгове

Размер на шрифта: A A A Назад

№ 2565/29.09.20 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 2565/29.09.20 г.               На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от…

Прочетете повече

№2567/29.09.2020 Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас, за срок от 1 стопанска година (01.10.2020 г. - 31.09.2021

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2567/29.09.2020   На основание и чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл. 14, чл. 55, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т.…

Прочетете повече

№ 2203/01.09.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните нежилищни обекти, собственост на Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2203/01.09.2020 г.   На основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от…

Прочетете повече

№ 2202/01.09.2020 г. Процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, частна общинска собственост

  ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД                                                                                                     № 2202/01.09.2020 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински…

Прочетете повече

№ 2204/01.09.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

  ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2204/01.09.2020 г.               На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,…

Прочетете повече

Поправка на техническа грешка и изменение на Заповед № 1993/11.08.2020 г. на кмета на община Бургас за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

  ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д  № 2174/28.08.20 г.   След извършена служебна проверка на моя Заповед № 1993/11.08.20 г., се установи, че е допусната изчислителна грешка при определяне на стъпката за наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на…

Прочетете повече

№ 2044/18.08.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на поставяем обект и част от недвижим имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2044/18.08.2020 г.   На основание чл. 14, ал.1, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти…

Прочетете повече

№ 2043/18.08.2020 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, в недвижим имот, представляващ част от УПИ II в кв. 63 по плана на кв. Сарафово

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 2043/18.08.2020 г. На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет - Бургас,…

Прочетете повече

№ 1993/11.08.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС  З А П О В Е Д №1993/11.08.2020 г.    На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет…

Прочетете повече