Търгове

Размер на шрифта: A A A Назад

№ 3608/20.12.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 3608/20.12.2018 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 49, ал. 1 и чл. 77, чл. 78 и чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи,…

Прочетете повече

№ 3338/22.11.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАСЗ А П О В Е Д№ 3338/22.11.2018 г. На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас…

Прочетете повече

№ 3045/25.10.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните обособени обекти, собственост на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д№ 3045/25.10.2018 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински…

Прочетете повече

№ 3044/23.10.2018 г. Процедура за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, чрез публично оповестен конкурс, на обособена част от имот

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 3044/23.10.18 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас  и  решение на Общински съвет…

Прочетете повече

№ 2942/15.10.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №2942/15.10.2018г.   На основание и чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 17 от дневния ред на проведеното на…

Прочетете повече

№ 2923/11.10.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни обекти – общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д№ 2923/11.10.2018 г. На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет…

Прочетете повече

№ 2575/18.09.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д№ 2575/18.09.2018 г.            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински…

Прочетете повече

№ 2574/18.09.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни обекти – общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2574/18.09.2018 г. На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински…

Прочетете повече

№ 2117/31.07.2018 г. Процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД №2117/31.07.2018 г.   На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал. 2 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решения…

Прочетете повече