Търгове

Размер на шрифта: A A A Назад

№ 2116/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на самостоятелни обекти - общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД № 2116/31.07.2018 г. На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал. 1 и ал. 2, чл. 23, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас, и…

Прочетете повече

№ 2114/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   № 2114/31.07.18 г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост,       чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет - Бургас…

Прочетете повече

№ 2313/31.07.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 32367.14.5

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   №2113/31.07.2018г.   На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет- Бургас и Решениe на Общински…

Прочетете повече

№1642/18.06.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД   № 1642/18.06.18 г.  На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет- Бургас и Решениe…

Прочетете повече

№1643/18.06.2018 г. Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, в землищата на територията на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД  №1643/18.06.2018г.   На основание и чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността  и ползването на земеделски земи, чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 17 от дневния ред на проведеното на…

Прочетете повече

№1227/16.05.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на павилиони

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД№ 1227/16.05.2018 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет -…

Прочетете повече

№ 1190/14.05.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на блок №3 на ДГ „Райна Княгиня“, ж.к. „Славейков“, гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАСЗАПОВЕД№ 1190/14.05.2018 г.                                             На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал. 1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление…

Прочетете повече

№ 907/16.04.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на урегулирани поземлени имоти (УПИ) – частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на Промишлена зона „Север“

ОБЩИНА БУРГАС   ЗАПОВЕД№ 907/16.04.2018 г.             На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет…

Прочетете повече

№ 887/12.04.2018 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни обекти (временни обекти) – частна общинска собственост, както следва

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д№ 887/12.04.2018 г.   На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в…

Прочетете повече