ЗАПОВЕД № 1486/25.05.2022 за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на самостоятелен обект – Павилион №3,Павилион №4,Павилион №5,Павилион №6,Павилион №9,Павилион №12...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 27 Май 2022, 11:56
Валидно до: Вторник, 14 Юни 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

1486/25.05.2022 г.

На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14, ал.1 и чл.61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 20.12.2021 г. заседание (Протокол № 30),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на самостоятелни обекти, собственост на Община Бургас, както следва:

 1. Самостоятелен обект павилион № 3, находящ се в град Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №2, запад – обект №4, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

 1. Самостоятелен обект павилион № 4, находящ се в град Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №3, запад – обект №5, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 лева (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

 1. Самостоятелен обект павилион № 5, находящ се в град Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №4, запад – обект №6, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

 1. Самостоятелен обект павилион № 6, находящ се в град Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 13,80 кв. м, при граници: изток – обект №5, запад – обект №7, север – външен зид, юг - пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 152,00 (сто петдесет и два) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,20 лева (петнадесет лв. и двадесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 456,00 (четиристотин петдесет и шест) лева.

 1. Самостоятелен обект павилион № 9, находящ се в град Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 14,06 кв. м, при граници: изток – обект №8, запад – обект №10, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 155,00 (сто петдесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 15,50 лева (петнадесет лв. и петдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 465,00 (четиристотин шестдесет и пет) лева.

 1. Самостоятелен обект павилион № 12, находящ се в град Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез РУМ „Младост”, актуван с Акт №765/26.02.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 11,49 кв. м, при граници: изток – пешеходен тунел и стълбище, запад – външен зид, север – стълбище, юг – обект №13, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 12,70 лева (дванадесет лв. и седемдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 381,00 (триста осемдесет и един) лева.

 1. Самостоятелен обект павилион № 7, находящ се в град Бургас, бул.„Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,21 кв. м, при граници: изток - обект № 8, запад – обект № 6, север - външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 101,00 (сто и един) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,10 лева (десет лв. и тридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 303,00 (триста и три) лева.

 1. Самостоятелен обект павилион № 10, находящ се в град Бургас, бул. „Стефан Стамболов”, в подлез „МБАЛ”, актуван с Акт №787/09.03.1998 г. за публична общинска собственост, с площ 9,00 кв. м, при граници: изток - пешеходен тунел, запад – обект №9, север – външен зид, юг – пешеходен тунел, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,90 лева (девет лв. и деветдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 297,00 (двеста деветдесет и седем) лева.

 1. Преместваем търговски обект № 2 в пешеходен подлез до „Театър за драма, опера и балет“ на бул. „Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 9,40 кв. м, при граници на обекта: северозапад – проход, североизток – обект № 1, югоизток – външен зид на подлеза, югозапад – обект № 3, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 98,70 (деветдесет и осем лв. и седемдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 9,87 лева (девет лв. и осемдесет и седем ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 296,10 лева (двеста деветдесет и шест лв. и десет ст.)

 1. Преместваем търговски обект № 8 в пешеходен подлез до „Театър за драма, опера и балет“ на бул. „Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 19,61 кв. м, при граници на обекта: северозапад – външен зид на подлеза, североизток – обект № 9, югоизток – проход, югозапад – обект № 7, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 206,00 лева (двеста и шест), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 20,60 лева (двадесет лв. и шестдесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 618,00 лева (шестстотин и осемнадесет лв.)

 1. Обект № 10 в пешеходен подлез до „Театър за драма, опера и балет“ на бул. „Христо Ботев“, град Бургас, актуван с Акт за публична общинска собственост № 981/06.10.1998 г., с площ 17,00 кв. м, представляващ – сервизно помещение/тоалетна, при граници на обекта: север - туристически информационен център; изток – площад, югоизток – външен зид, запад – външен зид, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,60 лева (четиридесет и седем лв. и шестдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4,76 лева (четири лв. и седемдесет и шест ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 142,80 лева (сто четиридесет и два лв. и осемдесет ст.)

Търгът да се проведе на 15.06.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас IBAN BG89SOMB91303323996501, BIC SOMBBGSF.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

 

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 13.06.2022 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

 

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 14.06.2022 г.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886 208 845 – Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 22.06.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

 

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 20.06.2022 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

 

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 21.06.2022 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1336 Последна промяна: 12:01:38, 27 май 2022