ЗАПОВЕД №1570/23.05.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 26 Май 2023, 10:00
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 1570/23.05.2023 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 19 от дневния ред на проведеното на 28.02.2023 г. заседание (Протокол № 49),

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) І-4101 (едно римско за имот планоснимачен номер четири хиляди сто и едно), целият с площ 434 (четиристотин тридесет и четири) кв.м в кв. 25 (двадесет и пет) по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад - улица; североизток - УПИ ІІ-297; югоизток - УПИ ХІІ-299; югозапад - УПИ ХІІІ-4102, актуван с Акт №9829/08.12.2021г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4101 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири едно нула едно), целият с площ 434 (четиристотин тридесет и четири) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.4102, 07079.705.299, 07079.705.296, 07079.705.4023, 07079.705.297, с начална тръжна цена 41 230 лв. (четиридесет и една хиляди двеста и тридесет), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2061,50 (две хиляди и шестдесет и един лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4123,00 (четири хиляди сто двадесет и три) лева и цена на тръжната документация - 82,46 (осемдесет и два лв. и четиридесет и шест ст.) лева, без ДДС.

2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ІV (четири римско) в кв.26 (двадесет и шест), целият с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв.м по плана на кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север - УПИ ІІ; изток - улица; юг - УПИ V общ.; запад - УПИ VІ, актуван с Акт № 8666/10.04.2017г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1558 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет пет осем), с площ 673 (шестстотин седемдесет и три) кв.м в КККР на кв.Банево, гр.Бургас, при съседи: 07079.705.27, 07079.705.1559, 07079.705.3058, 07079.705.1570, 07079.705.25, с начална тръжна цена 67 700 лв. (шестдесет и седем хиляди и седемстотин), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3385,00 (три хиляди триста осемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6770,00 (шест хиляди седемстотин и седемдесет) лева и цена на тръжната документация - 135,40 (сто тридесет и пет лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

3. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) V (пет римско) в кв.26 (двадесет и шест), целият с площ 472 (четиристотин седемдесет и два) кв.м по плана на кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: север - УПИ ІV общ.; изток - улица; юг - улица- тупик; запад - УПИ VІ, актуван с Акт №8667/10.04.2017г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1559 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет пет девет), с площ 473 (четиристотин седемдесет и три) кв.м в КККР на кв.Банево, гр.Бургас, при съседи: 07079.705.27, 07079.705.3058, 07079.705.1558, с начална тръжна цена в размер на 47 200 лв. (четиридесет и седем хиляди и двеста лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2360,00 (две хиляди триста и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4720,00 (четири хиляди седемстотин и двадесет) лева и цена на тръжната документация – 94,40 (деветдесет и четири лв. и четиридесет ст.) лева, без ДДС.

4. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХVІ (шестнадесет римско) в кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници: югоизток – УПИ ХV; югозапад – улица; северозапад – улица; североизток – УПИ ХVІІ, актуван с Акт №10180/13.02.2023г. за частна общинска собственост, отреден „за жилищно строителство“, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1560 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет шест нула) с площ 640 (шестстотин и четиридесет) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.3044, 07079.705.3045, 07079.705.20, 07079.705.1564, 07079.705.1561, с начална тръжна цена 61 370 лв. (шестдесет и една хиляди триста и седемдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3068,50 (три хиляди и шестдесет и осем лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 6137,00 (шест хиляди сто тридесет и седем) лева и цена на тръжната документация – 122,74 (сто двадесет и два лв. и седемдесет и четири ст.) лева, без ДДС.

5. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) ХVІІІ-4079 (осемнадесет римско за имот планоснимачен номер четири хиляди и седемдесет и девет), целият с площ 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв.м в кв. 8 (осем) по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: север - край на регулация; изток - УПИ ІІ-4080; юг - УПИ ХVІ-122 и улица-тупик от о.т. 273 до о.т. 274; запад - УПИ І-121, актуван с Акт №9184/10.05.2019г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.4079 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка четири нула седем девет), целият с площ 492 (четиристотин деветдесет и два) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.122, 07079.705.3005, 07079.705.4080, 07079.13.1783, 07079.705.121, с начална тръжна цена 44 460 лв. (четиридесет и четири хиляди четиристотин и шестдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2223,00 (две хиляди двеста двадесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 4446,00 (четири хиляди четиристотин четиридесет и шест) лева и цена на тръжната документация – 88,92 (осемдесет и осем лв. и деветдесет и две ст.) лева, без ДДС.

6. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) VІІІ (осем римско), целият с площ 956 (деветстотин петдесет и шест) кв.м в кв. 28 (двадесет и осем) по плана на кв. Банево, гр. Бургас, отреден "за жилищно строителство", при граници: северозапад - улица; североизток - улица; юг, югоизток - УПИ ІХ-19 и УПИ Х-18; запад - УПИ VІІ-16, актуван с Акт №10174/07.02.2023г. за частна общинска собственост, отразен като поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1576 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка едно пет седем шест), целият с площ 959 (деветстотин петдесет и девет) кв.м в КККР на гр. Бургас, при съседи - 07079.705.3045, 07079.705.16, 07079.705.18, 07079.705.11, с начална тръжна цена 90 820 лв. (деветдесет хиляди осемстотин и двадесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4541,00 (четири хиляди петстотин четиридесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 9082,00 (девет хиляди и осемдесет и два) лева и цена на тръжната документация – 181,64 (сто осемдесет и един лв. и шестдесет и четири ст.) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение №2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 13.06.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 09.06.2023 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 12.06.2023 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 20.06.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 16.06.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 19.06.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1762 Последна промяна: 10:02:07, 26 май 2023