ЗАПОВЕД №1867/15.06.22 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, недвижим имот, представляващ част от нежилищен имот – частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 17 Юни 2022, 09:01
Валидно до: Сряда, 20 Юли 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 1867/15.06.22 г.

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 14 от проведеното на 17.05.2022г. заседание (Протокол № 37),

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, недвижим имот, представляващ част от нежилищен имот – частна общинска собственост, актуван с Акт №7558/11.02.2014г. за частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ №29 (ЖСК „Октомврийска слава“), вх. 5, партер, представляваща част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на гр. Бургас, състояща се от помещения с №№1,2,3,4,5,6, функционално обособени като един общ обект със самостоятелен вход, санитарен възел и обща площ 158,65 кв.м, при съседни самостоятелни обекти на целия обект в сградата: на същия етаж: 07079.608.15.1.91, 07079.608.15.1.94, 07079.608.15.1.65; под обекта: 07079.608.15.1.94, над обекта: 07079.608.15.1.50, 07079.608.15.1.49, 07079.608.15.1.67, 07079.608.15.1.66, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 632,06 (шестстотин тридесет и два лева и шест стотинки) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 63,20 (шестдесет и три лева и двадесет стотинки) лева, за здравни дейности.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 1896,18 (хиляда осемстотин деветдесет и шест лева и осемнадесет стотинки) лева.

Всеки един от кандидатите в публичния търг трябва да представи, в отделен запечатан непрозрачен плик документи по допустимост, а именно:

- инвестиционно намерение с предварителни разчети за ремонтите, които ще бъдат извършени в обекта, който ще се полза само и единствено за здравни дейности: предоставяне на медицински услуги и осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при спазване на всички утвърдени медицински стандарти;

- регистрация като лечебно заведение, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, с предмет на дейност – извънболнична медицинска помощ;

- всички други необходими регистрации, лицензи и разрешителни, задължителни за осъществяване на конкретните медицински услуги, които ще се предлагат в обекта, съгласно действащата нормативна уредба в Република България.

В отделен запечатан непрозрачен плик кандидатите следва да представят наддавателно предложение съгласно приложение №4 от тръжната документация.

Не се допускат до отваряне на наддавателното предложение кандидатите, чиито предложения не отговарят на гореописаните условия.

Спечелилият участник е длъжен изцяло за своя сметка да ремонтира, оборудва и пригоди обекта към основните изисквания за предоставяне на здравни услуги, съгласно утвърдените медицински стандарти и действащата нормативна уредба в Република България.

Кандидатите да поемат всички разходи за ел.енергия, вода, сметопочистване и други консумативи в наетия имот.

Търгът да се проведе на 13.07.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг (приложение № 1), декларация (приложение № 2), договор - проект (приложение № 3), наддавателно предложение (приложение № 4), схема-разпределение на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване (ЦАО), невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 11.07.2022 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 12.07.2022 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 20.07.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 18.07.2022 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 19.07.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 568 Последна промяна: 09:04:13, 17 юни 2022