ЗАПОВЕД №1868/15.06.2022 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-692

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 17 Юни 2022, 09:05
Валидно до: Вторник, 19 Юли 2022, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 1868/15.06.2022 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното на 17.05.2022 г. заседание (Протокол № 37)

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-692 (десет римско за имот с планоснимачен номер шестстотин деветдесет и две) в кв. 78 (седемдесет и осем), местност „Мокрия камък“, землище град Българово, община Бургас, целият с площ 6 730 (шест хиляди седемстотин и тридесет) кв.м, отреден „за складово – производствени дейности“, съответен на ПИ с идентификатор 07332.64.692 (нула седем три три две точка шест четири точка шест девет две) по КККР на гр. Българово, с площ 6 730 (шест хиляди седемстотин и тридесет) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

Определям начална тръжна цена в размер на 114 410,00 (сто и четиринадесет хиляди четиристотин и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 11 441 (единадесет хиляди четиристотин четиридесет и един) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 11 441 (единадесет хиляди четиристотин четиридесет и един) лева и цена на тръжната документация –228,82 (двеста двадесет и осем лв. и осемдесет и две ст.) лева, без ДДС.

II. Участниците в тръжната процедура следва:

  1. Да предложат размер на инвестиция в имота не по-малък от 800 000 (осемстотин хиляди) лева за изграждане на комплектовъчен-опаковъчен и експедиционен цех и производствено хале за обработка на метални части и елементи;
  2. Да предложат разкриване на не по-малко от 23 (двадесет и три) работни места на пълна работна заетост;
  3. Да предложат срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестицията – не по-дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора.

Утвърждавам тръжна документация за търга за посочения в тази заповед имот, както следва: Заявление за участие в търг /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/ Наддавателно предложение /приложение №4/; Копие от скица на имота; Заповед.

Търгът да се проведе на 13.07.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, IBAN: BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 11.07.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 12.07.2022 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 20.07.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, ет.1, зала 1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 18.07.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 19.07.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община БургасЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1213 Последна промяна: 09:08:03, 17 юни 2022