ЗАПОВЕД № 249/26.01.2023 г.Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-333 по влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ на „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“

Публикувано на: Петък, 27 Януари 2023, 09:27
Валидно до: Сряда, 22 Февруари 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

№ 249/26.01.2023 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.16 от дневния ред на проведеното на 20.12.2022 г. заседание (Протокол № 46)

 

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV-333 по влязло в сила ЧИ на ПУП-ПРЗ на „Бизнес-индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас, целият с площ от 5016 (пет хиляди и шестнадесет) кв.м, отреден „За високотехнологично производство“, зона гр.Българово отразен в КККР на Област Бургас, Община Бургас, гр. Българово, м.Вая кайряк като ПИ с идентификатор 07332.64.667 (нула седем три три две точка шест четири точка шест шест седем) по КККР на гр. Българово, с площ 5016 (пет хиляди и шестнадесет) кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

Определям начална тръжна цена в размер на 85 500 (осемдесет и пет хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 8550 (осем хиляди петстотин и петдесет) лева, без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 8550 (осем хиляди петстотин и петдесет) лева, без ДДС и цена на тръжната документация –171,00 (сто седемдесет и един) лева, без ДДС.

II. Участниците в тръжната процедура следва:

1. Да предложат размер на инвестицията- не по-малък от 1 500 000 лв.;

2. Да предложат разкриване на минимум 5 (пет) работни места, след построяване на обекта в имота, предмет на продажба;

3. Да предложат срок за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестиционния проект не по-дълъг от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора;

 

 

Утвърждавам тръжна документация за търга за посочения в тази заповед имот, както следва: Заявление за участие в търг /приложение №1/; Декларация /приложение №2/; Договор–проект /приложение №3/ Наддавателно предложение /приложение №4/; Копие от скица на имота; Заповед.

Търгът да се проведе на 15.02.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас– BIC SOMBBGSF, IBAN: BG89SOMB91303323996501.

Определената цена на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 13.02.2023 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, съобразно чл.61 от АПК, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице и съответно неговия ЕГН/ЕИК, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 14.02.2023 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 22.02.2023 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, ет.1, зала 1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 20.02.2023 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 21.02.2023 година.

 

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община БургасЕВА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1050 Последна промяна: 10:41:46, 27 януари 2023