ЗАПОВЕД № 250/26.01.2023 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственос

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 27 Януари 2023, 09:29
Валидно до: Вторник, 21 Февруари 2023, 09:29

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 250/26.01.2023 г.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 и 2 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 21 от проведеното на 20.12.2022 г. заседание (Протокол № 46),

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, актуван с Акт №1017/30.10.1998 г. за публична общинска собственост, представляваща помещения с №№1, 1а и 2 в масивна едноетажна сграда (бивше кметство), находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по актуализирания ПУП-ПРЗ на с. Маринка, община Бургас, отреден „За обществено и делово обслужване и ТП“, с административен адрес: с. Маринка, ул. „Михаил Герджиков“ №38, отразена с идентификатор 47202.501.1036.1 в одобрените КККР на с. Маринка, с обща площ 39,73 кв.м, при граници на трите обекта: север – външен зид, изток – външен зид, юг – входно антре и помещение №3, запад – външен зид, за аптека, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 63,57 (шестдесет и три лева и петдесет и седем стотинки) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 6,35 (шест лв. и тридесет и пет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 190,71 (сто и деветдесет лв. и седемдесет и една ст.) лева.

Търгът да се проведе на 15.02.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема-разпределение на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 13.02.2023 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 14.02.2023 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 22.02.2023 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 20.02.2023 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 21.02.2023 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1407 Последна промяна: 10:41:29, 27 януари 2023