ЗАПОВЕД № 3004/31.08.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Септември 2022, 09:31
Валидно до: Вторник, 27 Септември 2022, 09:31

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 3004/31.08.2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 21 от дневния ред на проведеното на 26.07.2022 г. заседание (Протокол №40),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. УПИ IV-61, кв. 7, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 282 кв. м., отреден „за КОО“, при граници: север-улица, изток-УПИ V-60, юг-УПИ III-61, запад-улица, с идентификатор 07079.832.359 по КККР на гр. Бургас, с площ 282 кв. метра, актуван с Акт №9635/02.08.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 12 690 (дванадесет хиляди шестстотин и деветдесет), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 634,50 (шестстотин тридесет и четири лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1269,00 (хиляда двеста шестдесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2. УПИ XI-99, кв. 11, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 295 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ VIII-96 и УПИ VII-96a, изток-УПИ XII-100 и УПИ XIII-101, юг-улица, запад-УПИ X-98, с идентификатор 07079.832.99 по КККР на гр. Бургас, с площ 295 кв. метра, актуван с Акт №9402/01.06.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 13280 (тринадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 664 (шестстотин шестдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1328,00 (хиляда триста двадесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

3. УПИ III-15, кв. 4, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 781 кв. м., отреден „за вилно строителство“, при граници: север-УПИ I-14, изток-край на регулация, юг-УПИ IV-16, запад-улица и УПИ II-15, с идентификатор 07079.832.337 по КККР на гр. Бургас, с площ 779 кв. метра, актуван с Акт №5108/23.05.2008 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 35 150 (тридесет и пет хиляди сто и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1757,50 (хиляда седемстотин петдесет и седем лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3515,00 (три хиляди петстотин и петнадест) лева и цена на тръжната документация - 70,30 (седемдесет лв. и тридесет ст.) лева, без ДДС.

4. УПИ V-370, кв. 4а, по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 615 кв. м., отреден „за КОО“, при граници: север-УПИ IV-369, изток-край на регулация, юг-УПИ VI-30, запад-улица, с идентификатор 07079.832.370 по КККР на гр. Бургас, с площ 615 кв. метра, актуван с Акт №9825/03.12.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 27 680 (двадесет и седем хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1384 (хиляда триста осемдесет и четири) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2768,00 (две хиляди седемстотин шестдесет и осем) лева и цена на тръжната документация – 55,36 лева (петдесет и пет лв. и тридесет и шест ст.), без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 21.09.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 19.09.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 20.09.2022 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 28.09.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 26.09.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 27.09.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1289 Последна промяна: 10:48:52, 02 септември 2022