ЗАПОВЕД № 3005/31.08.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Септември 2022, 09:51
Валидно до: Вторник, 27 Септември 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№3005/31.08.2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 20 от дневния ред на проведеното на 26.07.2022 г. заседание (Протокол №40),

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.5 по КККР на гр. Бургас, с площ 1025 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.7, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.3, 07079.834.2, идентичен на УПИ XVIII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1026 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7092/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 600 (двадесет и четири хиляди и шестстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1230 (хиляда двеста и тридесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2460,00 (две хиляди четиристотин и шестдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.6 по КККР на гр. Бургас, с площ 977 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.7, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.3, 07079.834.2, идентичен на УПИ IV, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1026 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7078/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 23 450 (двадесет и три хиляди четиристотин и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1172,50 (хиляда сто седемдесет и два лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2345,00 (две хиляди триста четиридесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

3. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.7 по КККР на гр. Бургас, с площ 1009 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.6, 07079.834.5, идентичен на УПИ XVII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1012 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7091/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 220 (двадесет и четири хиляди двеста и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1211 (хиляда двеста и единадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2422,00 (две хиляди четиристотин двадесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

4. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.8 по КККР на гр. Бургас, с площ 1130 кв. метра, при граници: 07079.834.5, 07079.834.7, 07079.834.9, 07079.834.10, 07079.834.128, 07079.834.6, идентичен на УПИ V, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1129 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7079/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 27 120 (двадесет и седем хиляди сто и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1356 (хиляда триста петдесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2712,00 (две хиляди седемстотин и дванадесет) лева и цена на тръжната документация - 54,24 лева (петдесет и четири лв. и двадесет и четири ст.), без ДДС.

5. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.9 по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 кв. метра, при граници: 07079.834.127, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.8, 07079.834.7, идентичен на УПИ XVI, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1019 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7090/12.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 360 (двадесет и четири хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1218 (хиляда двеста и осемнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2436,00 (две хиляди четиристотин тридесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

6. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.10 по КККР на гр. Бургас, с площ 1057 кв. метра, при граници: 07079.834.7, 07079.834.9, 07079.834.11, 07079.834.12, 07079.834.128, 07079.834.8, идентичен на УПИ VI, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1055 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7080/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25 370 (двадесет и пет хиляди триста и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1268,50 лева (хиляда двеста шестдесет и осем лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2537,00 (две хиляди петстотин тридесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 50,74 лева (петдесет лв. и седемдесет и четири ст.), без ДДС.

7. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.11 по КККР на гр. Бургас, с площ 1028 кв. метра, при граници: 07079.834.13, 07079.834.14, 07079.834.12, 07079.834.10, 07079.834.9, 07079.834.127, идентичен на УПИ XV, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1031 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7089/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 670 (двадесет и четири хиляди шестстотин и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1233,50 лева (хиляда двеста тридесет и три лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2467,00 (две хиляди четиристотин шестдесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

8. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.12 по КККР на гр. Бургас, с площ 1084 кв. метра, при граници: 07079.834.9, 07079.834.11, 07079.834.13, 07079.834.14, 07079.834.128, 07079.834.10, идентичен на УПИ VII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1082 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7081/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 26 020 (двадесет и шест хиляди и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1301 (хиляда триста и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2602,00 (две хиляди шестстотин и два) лева и цена на тръжната документация - 52,04 лева (петдесет и два лв. и четири ст.), без ДДС.

9. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.13 по КККР на гр. Бургас, с площ 1014 кв. метра, при граници: 07079.834.15, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.12, 07079.834.11, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIV, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1018 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7088/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 340 (двадесет и четири хиляди триста и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1217 (хиляда двеста и седемнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2434,00 (две хиляди четиристотин тридесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

10. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.14 по КККР на гр. Бургас, с площ 1046 кв. метра, при граници: 07079.834.11, 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.16, 07079.834.128, 07079.834.12, идентичен на УПИ VIII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1045 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7082/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25100 (двадесет и пет хиляди и сто) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1255 (хиляда двеста петдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2510,00 (две хиляди петстотин и десет) лева и цена на тръжната документация - 50,20 лева (петдесет лв. и двадесет ст.), без ДДС.

11. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.15 по КККР на гр. Бургас, с площ 1019 кв. метра, при граници: 07079.834.17, 07079.834.18, 07079.834.16, 07079.834.14, 07079.834.13, 07079.834.127, идентичен на УПИ XIII, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1022 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7087/11.07.2012г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24460 (двадесет и четири четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1223 (хиляда двеста двадесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2446,00 (две хиляди четиристотин четиридесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

12. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.16 по КККР на гр. Бургас, с площ 1044 кв. метра, при граници: 07079.834.13, 07079.834.15, 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.19, 07079.834.14, идентичен на УПИ IX, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1043 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7083/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25060 (двадесет и пет хиляди и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1253 (хиляда двеста петдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2506,00 (две хиляди петстотин и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,12 лева (петдесет лв. и дванадесет ст.), без ДДС.

13. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.18 по КККР на гр. Бургас, с площ 1068 кв. метра, при граници: 07079.834.17, 07079.834.19, 07079.834.16, 07079.834.127, 07079.834.15, идентичен на УПИ XI, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1072 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7085/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25 630 (двадесет и пет хиляди шестстотин и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1281,50 лева (хиляда двеста осемдесет и един лева и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2563,00 (две хиляди петстотин шестдесет и три) лева и цена на тръжната документация - 51,26 лева (петдесет и един лв. и двадесет и шест ст.), без ДДС.

14. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.19 по КККР на гр. Бургас, с площ 1088 кв. метра, при граници: 07079.834.18, 07079.834.128, 07079.834.16, 07079.834.127, идентичен на УПИ X, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1089 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7084/11.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 26 110 (двадесет и шест хиляди сто и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1305,50 лева (хиляда триста и пет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2611,00 (две хиляди шестстотин и единадесет) лева и цена на тръжната документация - 52,22 лева (петдесет и два лв. и двадесет и две ст.), без ДДС.

15. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.36 по КККР на гр. Бургас, с площ 964 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.37, 07079.11.604 и 07079.834.35, идентичен на УПИ IV, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 965 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7103/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 23 140 (двадесет и три хиляди сто и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1157 (хиляда сто петдесет и седем).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2314,00 (две хиляди триста и четиринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

16. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.37 по КККР на гр. Бургас, с площ 1098 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.38, 07079.11.604, 07079.11.360 и 07079.834.36, идентичен на УПИ V, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1099 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7104/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 26 350 (двадесет и шест хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1317,50 лева (хиляда триста и седемнадесет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2635,00 (две хиляди шестстотин тридесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 52,70 лева (петдесет и два лв. и седемдесет ст.), без ДДС.

17. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.38 по КККР на гр. Бургас, с площ 1015 кв. метра, при граници: 07079.834.128, 07079.834.39, 07079.11.360 и 07079.834.37, идентичен на УПИ VI, кв. 20 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1017 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №7105/16.07.2012 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 360 (двадесет и четири хиляди триста и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1218 (хиляда двеста и осемнадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2436,00 (две хиляди четиристотин тридесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

18. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.108 по КККР на гр. Бургас, с площ 996 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.110, 07079.834.109, 07079.834.130, 07079.834.131, идентичен на УПИ I, кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 993 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9784/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 23 900 (двадесет и три хиляди и деветстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1195 (хиляда сто деветдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2390,00 (две хиляди триста и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

19. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.109 по КККР на гр. Бургас, с площ 1075 кв. метра, при граници: 07079.834.110, 07079.11.317, 07079.834.130, 07079.834.108, идентичен на УПИ II, кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1081 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9785/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25 800 (двадесет и пет хиляди и осемстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1290 (хиляда двеста и деветдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2580,00 (две хиляди петстотин и осемдесет) лева и цена на тръжната документация - 51,60 лева (петдесет и един лв. и шестдесет. ст.), без ДДС.

20. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.110 по КККР на гр. Бургас, с площ 1092 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.111, 07079.11.317, 07079.834.109, 07079.834.108, идентичен на УПИ III, кв. 25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1088 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9786/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 26 210 (двадесет и шест хиляди двеста и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1310,50 лева (хиляда триста и десет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2621,00 (две хиляди шестстотин двадесет и един) лева и цена на тръжната документация - 52,42 лева (петдесет и два лв. и четиридесет и две ст.), без ДДС.

21. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.111 по КККР на гр. Бургас, с площ 1141 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.112, 07079.11.317, 07079.834.110, идентичен на УПИ IV, кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1135 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9787/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 27 380 (двадесет и седем хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1369 (хиляда триста шестдесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2738,00 (две хиляди седемстотин тридесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 54,76 лева (петдесет и четири лв. и седемдесет и шест ст.), без ДДС.

22. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.112 по КККР на гр. Бургас, с площ 1061 кв. метра, при граници: 07079.834.133, 07079.834.113, 07079.11.317, 07079.834.111, идентичен на УПИ V, кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1054 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9788/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25 460 (двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1273 (хиляда двеста седемдесет и три) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2546,00 (две хиляди петстотин четиридесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,92 лева (петдесет лв. и деветдесет и две ст.), без ДДС.

23. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.102 по КККР на гр. Бургас, с площ 972 кв. метра, при граници: 07079.834.132, 07079.834.104, 07079.834.105, 07079.834.103, 07079.834.101, 07079.834.100, идентичен на УПИ Х, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 972 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9800/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 23 330 (двадесет и три хиляди триста и тридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1166,50 лева (хиляда сто шестдесет и шест лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2333,00 (две хиляди триста тридесет и три) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

24. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.103 по КККР на гр. Бургас, с площ 949 кв. метра, при граници: 07079.834.102, 07079.834.104, 07079.834.105, 07079.834.133, 07079.834.101, 07079.834.100, идентичен на УПИ V, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 948 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9795/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 22 780 (двадесет и две хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1139 (хиляда сто тридесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2278,00 (две хиляди двеста седемдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

25. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.104 по КККР на гр. Бургас, с площ 1067 кв. метра, при граници: 07079.834.132, 07079.834.106, 07079.834.107, 07079.834.105, 07079.834.103, 07079.834.102, идентичен на УПИ IХ, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1067 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9799/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 25610 (двадесет и пет хиляди шестстотин и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1280,50 (хиляда двеста и осемдесет лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2561,00 (две хиляди петстотин шестдесет и един) лева и цена на тръжната документация - 51,22 лева (петдесет и един лв. и двадесет и две ст.), без ДДС.

26. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.105 по КККР на гр. Бургас, с площ 985 кв. метра, при граници: 07079.834.104, 07079.834.106, 07079.834.107, 07079.834.133, 07079.834.103, 07079.834.102, идентичен на УПИ VI, кв.26 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 980 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9796/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 23 640 (двадесет и три хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1182 (хиляда сто осемдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2364,00 (две хиляди триста шестдесет и четири) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

27. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.117 по КККР на гр. Бургас, с площ 1232 кв. метра, при граници: 07079.11.301, 07079.834.118, 07079.834.133, 07079.834.116, 07079.834.115, идентичен на УПИ III, кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1228 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9806/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 29 710 (двадесет и девет хиляди седемстотин и десет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1485,50 (хиляда четиристотин осемдесет и пет лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2971,00 (две хиляди деветстотин седемдесет и един) лева и цена на тръжната документация - 59,42 лева (петдесет и девет лв. и четиридесет и две ст.), без ДДС.

28. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.118 по КККР на гр. Бургас, с площ 1244 кв. метра, при граници: 07079.11.301, 07079.834.119, 07079.834.133, 07079.834.117, идентичен на УПИ IV, кв. 28 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1238 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9807/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 30 000 (тридесет хиляди) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3000,00 (три хиляди) лева и цена на тръжната документация - 60,00 (шестдесет) лева, без ДДС.

29. Поземлен имот с идентификатор 07079.834.124 по КККР на гр. Бургас, с площ 1003 кв. метра, при граници: 07079.834.125, 07079.11.317, 07079.834.123, 07079.834.133, идентичен на УПИ IV, кв. 29 по ПУП-ПРЗ на в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 1001 кв. м., отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №9813/16.11.2021 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 24 190 (двадесет и четири хиляди сто и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1209,50 лева (хиляда двеста и девет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2419,00 (две хиляди четиристотин и деветнадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 21.09.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 19.09.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 20.09.2022 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 28.09.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 26.09.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 27.09.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургасшиксперт

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1678 Последна промяна: 10:48:45, 02 септември 2022