ЗАПОВЕД № 3008/31.08.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Септември 2022, 09:54
Валидно до: Вторник, 27 Септември 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 3008/31.08.2022 г.

 

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2021 г. заседание (Протокол № 22) и Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 24 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание (Протокол № 28),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

  1. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.20 от дневния ред на проведеното на 26.05.2021 г. заседание (Протокол № 21):

1. 1. Поземлен имот с идентификатор 72151.506.61 (седем две едно пет едно точка пет нула шест точка шест едно) по КККР на с. Твърдица, с площ 566 (петстотин шестдесет и шест) кв. метра, при граници: 72151.506.62, 72151.506.60, 72151.506.59, 72151.506.109, 72151.506.104, 72151.506.23, 72151.506.110, съответстващ на новообразуван поземлен имот №506.61 (пет нула шест точка шест едно) по ПНИ на с.о „Батака“, земл. с. Твърдица, общ. Бургас, целият с площ 566 (петстотин шестдесет и шест) кв. метра, актуван с Акт № 8488/08.08.2016 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 13 130 (тринадесет хиляди сто и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 656,50 (шестстотин петдесет и шест лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1313,00 (хиляда триста и тринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 72151.506.62 (седем две едно пет едно точка пет нула шест точка шест две) по КККР на с. Твърдица, с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв. метра, при граници: 72151.506.63, 72151.506.61, 72151.506.104, 72151.506.110, съответстващ на новообразуван поземлен имот №506.62 (пет нула шест точка шест две) по ПНИ на с.о. „Батака“, земл. с. Твърдица, общ. Бургас, целият с площ 623 (шестстотин двадесет и три) кв. метра, актуван с Акт № 8493/08.08.2016г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 14 500 (четиринадесет хиляди и петстотин) лева и стъпка за наддаване в размер на 725,00 (седемстотин двадесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1450,00 (хиляда четиристотин и петдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 72151.506.109 (седем две едно пет едно точка пет нула шест точка едно нула девет) по КККР на с. Твърдица, с площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. метра, при граници: 72151.506.61, 72151.506.59, 72151.506.89, 72151.506.104, 72151.506.23, съответстващ на новообразуван поземлен имот №506.103 (пет нула шест точка едно нула три) по ПНИ на с.о. „Батака“, земл. с. Твърдица, общ. Бургас, целият с площ 269 (двеста шестдесет и девет) кв. метра, актуван с Акт № 9521/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 6 250 (шест хиляди двеста и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 312,50 (триста и дванадесет лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет ст.) лева, без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 72151.506.110 (седем две едно пет едно точка пет нула шест точка едно едно нула) по КККР на с. Твърдица, с площ 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) кв. метра, при граници: 72151.506.27, 72151.506.65, 72151.506.64, 72151.506.63, 72151.506.62, 72151.506.61, 72151.506.104, 72151.506.23, съответстващ на новообразуван поземлен имот №506.90 (пет нула шест точка девет нула) по ПНИ на с.о. „Батака“, земл. с. Твърдица, общ. Бургас, целият с площ 1244 (хиляда двеста четиридесет и четири) кв. метра, актуван с Акт №9522/01.04.2021г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева и стъпка за наддаване в размер на 1650,00 (хиляда шестстотин и петдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 3300,00 (три хиляди и триста) лева и цена на тръжната документация - 66,00 (шестдесет и шест) лева, без ДДС.

 

2. На основание Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 30.11.2021 г. заседание (Протокол № 28):

2.1. Недвижим имот, актуван с Акт № 9778/08.11.2021г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І -общ (първо римско), целият с площ 600 (шестстотин) кв. м, отреден "За жилищно строителство" в кв. 50 (петдесет), при граници: Север - улица "Първа", Изток - УПИ ІV, Юг- УПИ ІІ и Запад- ул. "Дванадесета" по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.650 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка шест пет нула) с площ 598 (петстотин деветдесет и осем) кв. м по КККР на с. Брястовец, Община Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 06776.501.706, 06776.501.654, 06776.501.651 и 06776.501.691, с начална тръжна цена в размер на 16 900 (шестнадесет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 845 (осемстотин четиридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 1690,00 (хиляда шестстотин и деветдесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.2. Недвижим имот, актуван с Акт № 9779/08.11.2021 г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-232 (две римско за имот двеста тридесет и две), целият с площ 1019 (хиляда и деветнадесет) кв.м, отреден "За жилищно строителство" в кв.50 (петдесет), при граници: Север - УПИ І, УПИ ІV и УПИ V; Изток - УПИ ІІІ, Юг- ул."Девета" и Запад - ул."Дванадесета" по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 06776.501.654 (нула шест седем седем шест точка пет нула едно точка шест пет четири) с площ 1019 (хиляда и деветнадесет) кв. м по КККР на с.Брястовец, Община Бургас, при съседи, имоти с идентификатори: 06776.501.232, 06776.501.652, 06776.501.651, 06776.501.650 и 06776.501.706, с начална тръжна цена в размер на 28 720 (двадесет и осем хиляди седемстотин и двадесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1436 (хиляда четиристотин тридесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура – 2872,00 (две хиляди осемстотин седемдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 57,44 (петдесет и седем лв. и четиридесет и четири ст.) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 21.09.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 19.09.2022 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 20.09.2022 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 28.09.2022 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 26.09.2022 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 27.09.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2673 Последна промяна: 10:48:31, 02 септември 2022