ЗАПОВЕД № 367/09.02.2022 г. за откриване на Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 11 Февруари 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 8 Март 2022, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 367/09.02.2022 г.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 31 от проведеното на 26.10.2021 г. заседание (Протокол № 26),

ОТКРИВАМ:

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, самостоятелен обект – кафе в Експозиционен център „Флора“, с площ 60 кв.м, находящ се в масивна сграда с идентификатор 07079.618.3.46, изградена в ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас, част от УПИ I в кв. 1 по плана на Приморски парк – гр. Бургас, актуван с Акт № 8212/18.11.2015 г. за публична общинска собственост, за извършване на търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1047 (хиляда и четиридесет и седем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 104,70 (сто и четири лв. и седемдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 3141,00 (три хиляди сто четиридесет и един) лева.

Търгът да се проведе на 02.03.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 28.02.2022 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 01.03.2022 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 09.03.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 07.03.2022 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 08.03.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ /П/

Кмет на Община Бургас

Файлове:

Заповед № 367/09.02.2022 г.
Номер: Заповед № 367/09.02.2022 г.docx
Дата: 11.02.2022 / 15:04

Заповед № 367/09.02.2022 г.
Номер: Zapoved_367_09022022.pdf
Дата: 11.02.2022 / 15:04

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2457 Последна промяна: 15:05:42, 11 февруари 2022