ЗАПОВЕД №3736/27.10.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на следните нежилищни обекти - частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 28 Октомври 2022, 13:58
Валидно до: Сряда, 16 Ноември 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

3736/27.10.2022 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.33 от дневния ред на проведеното на 28.06.2022 г. заседание (Протокол № 39),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на следните нежилищни обекти - частна общинска собственост, представляващи:

1. Каса № 3, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – търговска зала; изток – каса № 2; юг – външен зид; запад – каса № 4, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,40 лева (осем лв. и четиридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 252,00 (двеста петдесет и два) лева.

2. Каса № 4, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – търговска зала; изток – каса № 3; юг – външен зид; запад – каса № 5, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,40 лева (осем лв. и четиридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 252,00 (двеста петдесет и два) лева.

3. Каса № 5, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – търговска зала; изток – каса № 4; юг – външен зид; запад – каса № 6, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,40 лева (осем лв. и четиридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 252,00 (двеста петдесет и два) лева.

4. Каса № 7, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – каса № 8; изток – търговска зала; юг – каса № 6; запад – коридор, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,40 лева (осем лв. и четиридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 252,00 (двеста петдесет и два) лева.

5. Каса № 8, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – каса № 9; изток – търговска зала; юг – каса № 7; запад – коридор, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,40 лева (осем лв. и четиридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 252,00 (двеста петдесет и два) лева.

6. Каса № 9, с площ 2 (два) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – търговска зала; изток – търговска зала; юг – каса № 8; запад – коридор, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8,40 лева (осем лв. и четиридесет ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 252,00 (двеста петдесет и два) лева.

7. Каса № 10, с площ 2,50 (две цяло и пет) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – чакалня; изток – зона за обществено ползване; юг – зона за обществено ползване; запад – каса № 11, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,50 лева (десет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 315,00 (триста и петнадесет) лева.

8. Каса № 11, с площ 2,50 (две цяло и пет) кв. м, разположена на първи етаж в сградата на „Автогара Юг“, актувана с Акт № 8331/15.03.2016 г. за частна общинска собственост, при граници на обекта: север – чакалня; изток – каса № 10; юг – зона за обществено обслужване; запад – виндфанг, предназначен за търговска дейност – каса за билети, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 105,00 (сто и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10,50 лева (десет лв. и петдесет ст.).

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 315,00 (триста и петнадесет) лева.

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

  1. Да отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, обн., ДВ, бр. 101 от 23.11.1999 г.
  2. Да нямат действащи договори за отдаване под наем на каса в сградата на „Автогара Юг“.

Търгът да се проведе на 16.11.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при „Общинска банка” АД, клон Бургас BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 14.11.2022 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 15.11.2022 г.

Оглед на обекта може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0889 306 572 – Михаил Граматиков.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 23.11.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет.1, зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 21.11.2022 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 22.11.2022 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ (п)

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 976 Последна промяна: 14:00:40, 28 октомври 2022