ЗАПОВЕД № 3738/27.10.2022 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на част от имот - публична общинска собственост, УПИ I в кв. 64 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 28 Октомври 2022, 14:03
Валидно до: Сряда, 16 Ноември 2022, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

3738/27.10.2022 г.

 

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1 и 2 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 34 от проведеното на 28.06.2022 г. заседание (Протокол № 39),

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на част от имот - публична общинска собственост, УПИ I в кв. 64 по плана на ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас, целият с площ 11 640 кв.м, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.3 по КК на гр. Бургас, представляваща част от училищния двор на училище ОУ „Найден Геров“, а именно: спортно игрище с размери 43 м/57 м, с площ 2451 кв.м, за който е съставен Акт № 864/18.06.1998 г. за публична общинска собственост, за осъществяване на спортно-възпитателна, тренировъчна и състезателна дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 220,60 (двеста и двадесет лв. и шестдесет ст.) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 22,06 (двадесет и два лв. и шест ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 661,80 (шестстотин шестдесет и един лв. и осемдесет ст.) лева.

Търгът да се проведе на 16.11.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при „Общинска банка” АД, клон Бургас – BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, справка по кадастрална карта на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 14.11.2022 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 15.11.2022 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 23.11.2022 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул.„Александровска” № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 21.11.2022 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 22.11.2022 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 – Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция „Управление на общинската собственост” при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ (п)

Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 886 Последна промяна: 14:06:47, 28 октомври 2022